Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Należności długoterminowe i inwestycje długoterminowe.

klepsydra symbol należności i inwestycji długoterminowych

 


W tym artykule opisuję dwie różne grupy aktywów trwałych. Umieszczam je w jednym artykule tylko dlatego, że opis dotyczący należności długoterminowych jest zbyt krótki by poświęcać im osobny artykuł.

Należności długoterminowe.

Należność to inaczej czyjeś długi wobec nas.  W Ustawie o rachunkowości nie ma definicji należności długoterminowych. Można jednak stwierdzić, że należności długoterminowe to sumy pieniężne należne jednostce gospodarczej od kontrahentów. Stanowią spodziewane wpływy i korzyści ekonomiczne, które stają się wymagane powyżej 1 roku licząc od dnia bilansowego.

Uwaga. Z definicji tej należy jednak wykluczyć należności z tytułu dostaw i usług, nawet wtedy, gdy termin ich wymagalności będzie dłuższy od 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego. Są one w całości ujmowane są w aktywach obrotowych z podziałem na: do 12 miesięcy, powyżej 12 miesięcy.

W wypadku innych należności obowiązują zwykłe zasady ich ujmowania w bilansie.  Jeżeli będą wymagalne w ciągu 12 miesięcy ujmuje się je w aktywach obrotowych, natomiast jeżeli część lub ich całość jest wymagalna powyżej 12 miesięcy  zestawia się je w aktywach trwałych.

Bez względu na termin płatności, należności za dostawę towarów, produktów lub materiałów stanowią zawsze należności krótkoterminowe, ponieważ wynikają z cyklu produkcyjnego lub obrotu towarami.

Inwestycje długoterminowe.

Inwestycje to (wg. punktu 17 artykułu 3 Ustawy o rachunkowości) „aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści. W przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji przez inwestycje rozumie się lokaty.”

W bilansie opublikowanym w załączniku do ustawy o rachunkowości inwestycje długoterminowe podzielone są na następujące grupy:

  1.  Nieruchomości
  2.  Wartości niematerialne i prawne
  3.  Długoterminowe aktywa finansowe

Ad. 1.

Kryterium, które decyduje o tym czy nieruchomość jest środkiem trwałym czy inwestycją długoterminową jest cel, dla którego firmanależności jest w ich posiadaniu. Jeżeli cel związany jest z działalnością operacyjną przedsiębiorstwa- to nie jest inwestycja tylko środek trwały.

Podsumowanie:

Z nieruchomości zaliczonych do inwestycji czerpiemy korzyści finansowe w postaci przyrostu ich wartości lub z powodu również  innych pożytków. Czyli jeśli zakupimy budynek do dalszej odsprzedaży, bo wiemy, że jego wartość wzrośnie mamy do czynienia z inwestycją. Korzyściami finansowymi czerpanymi z powodu innych pożytków jest wynajem lokali. Jeżeli więc zakupimy budynek pod wynajem to jest to inwestycja.

Jeżeli jednak dana nieruchomość w przeważającej części jest użytkowana przez dany podmiot gospodarczy, a tylko część pomieszczeń jest wynajęta mamy do czynienia ze środkiem trwałym.

Nie zaliczamy również do inwestycji w nieruchomości budynków wynajmowanych przez jednostkę, ale wynajem jest związany z ich działalnością operacyjną np. nie są inwestycjami hotele czy domy wczasowe.

Ad. 2.

Inwestycje w wartości niematerialne i prawne zdarzają się bardzo rzadko. Taką inwestycją był zakup praw autorskich książki pt. „Kubuś Puchatek”.

Ad. 3.

Długoterminowe aktywa finansowe danej jednostki to:  udziały lub akcje wniesione do obcych jednostek, długoterminowe papiery wartościowe, udzielone przez jednostkę pożyczki oraz inne długoterminowe aktywa finansowe.

udziały i akcje długoterminowe

Okres zawarty w kontraktach zawartych w związku z tymi lokatami musi być dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Na udziały podzielony jest kapitał zakładowy w Sp. z o.o., na akcje w Spółkach Akcyjnych.

Korzyści ekonomiczne z posiadanych akcji lub udziałów akcjonariusze lub współudziałowcy mogą uzyskać dwoma drogami:

·       poprzez otrzymanie dywidendy,

·       poprzez wzrost wartości akcji lub udziału.

Właściciele akcji lub udziałów uprzywilejowanych w Spółkach mogą mieć dodatkowe korzyści, które wynikają z:

·       prawa głosu,

·       dywidendy,

·       podziału majątku w przypadku likwidacji spółki

·       podjęcia akcji z nowej emisji.

Dzięki temu mają oni wpływ na działalność danej Spółki, obsadę władz i do uzyskania specjalnych korzyści majątkowych.

Inne papiery wartościowe obce to: obligacje przedsiębiorstw, instytucji i Skarbu Państwa, bony skarbowe, papiery dłużne w formie weksla lub pożyczki, listy zastawne, umowy odkupu, certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych itp., a w jednostkach powiązanych są to głównie obligacje, weksle lub listy zastawne, wyemitowane przez jednostkę powiązaną.

Pożyczki zaliczone do aktywów trwałych to pożyczki udzielone przedsiębiorstwom obcym o terminie płatności od dnia bilansowego powyżej 12 miesięcy.

Inne długoterminowe aktywa finansowe to np. wierzytelności nabyte od innych jednostek, należności z tytułu leasingu finansowego (jeśli przedsiębiorstwo jest leasingodawcą) oraz instrumenty pochodne.

 

[Osoby, które korzystają z tej strony sporadycznie, lub znalazły się na niej przypadkowo, zapraszam do przeczytania innych zagadnień ujętych na niej.  Do każdego artykułu można przejść poprzez Spis treści znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Napisany jest w postaci linków do nich. Większość zadań i testy  ujęte są osobno, w Menu poniżej Menu z teorią, po lewej stronie.

Zapraszam do korzystania z artykułów "po kolei" (zgodnie ze spisem treści), gdyż uczę  rachunkowości na tej stronie "krok po kroku". Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]