Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Międzyokresowe rozliczenie kosztów.

międzyokresowe rozliczenie kosztów

Wg. zasady współmierności w księgach rachunkowych i wyniku finansowym należy ująć wszystkie osiągnięte przez jednostkę przychody i wszystkie koszty związane z ich uzyskaniem, czyli koszty współmierne z osiągniętymi przychodami. Zgodnie z nią w zakładach produkcyjnych w danym okresie rozliczeniowym, przychodom ze sprzedaży produktów przeciwstawiamy koszt ich wytworzenia, a nie całkowite koszty produkcji tego okresu.

Nie zawsze ponoszone w danym okresie koszty są zatem kosztami danego okresu, dlatego koszty musimy rozliczać w czasie po to by zachować współmierność ponoszonych kosztów i uzyskiwanych przychodów.

Międzyokresowe rozliczenie kosztów to:

 1. Rozliczenia międzyokresowe czynne RMC czyli koszty poniesione w danym okresie, ale dotyczą okresów przyszłych
 2. Rozliczenia międzyokresowe bierne RMB, czyli uprawdopodobnione koszty które będą poniesione w przyszłości, ale dotyczą okresu bieżącego.

W celu ujęcia koszów we właściwym okresie rozliczeniowym musimy:

 1. Wyeliminować z danego okresu sprawozdawczego koszty, które zostały w nim poniesione, ale dotyczą okresów przyszłych (rozliczenia międzyokresowe czynne RMC).
 2. Doliczyć do okresu bieżącego tej części kosztów poniesionych wcześniej, która obciąża analizowany okres (rozliczenia międzyokresowe czynne RMC).
 3.  Uwzględnić w kosztach danego okresu koszty, które zostaną poniesione w przyszłości w wysokości, która będzie przypadała na okres obecny (rozliczenia międzyokresowe bierne RMB).

Przy rozliczeniach międzyokresowych czynnych pomiędzy okresy sprawozdawcze dzielimy rzeczywistą kwotę już poniesionych kosztów, która jest kosztem przyszłych okresów.

Rozliczanie kosztów międzyokresowych biernych polega na doliczeniu do kosztów okresu bieżącego kosztów, które będą poniesione w przyszłości. W tym wypadku koszty przypadające na dany okres są ustalone na podstawie przewidywanych zobowiązań. Najczęściej są obliczane poprzez podzielenie przewidywanego kosztu, który będzie poniesiony w przyszłości, przez ilość miesięcy, w trakcie których ma być rozliczony.

Kosztami rozliczanymi w czasie są na przykład:

 • zakup prenumeraty czasopism,
 • czynsze opłacane za kilka miesięcy,
 • koszty energii opłacanej za kilka miesięcy,
 • koszty remontów,
 • koszty ubezpieczeń majątkowych,
 • koszty zakupu (gdy wartość aktywów wyceniamy w cenie nabycia).

Do księgowania kosztów rozliczanych w czasie służy konto "Międzyokresowe rozliczanie kosztów".

Na tym koncie po stronie Wn (Dt) (tzn. tej stronie konta po której normalnie zapisywane są koszty), zapisujemy poniesione już koszty, które dotyczą przyszłych okresów. Po stronie Ma (Cr) zapisujemy rozliczenia tych kosztów na te okresy sprawozdawcze, których one dotyczą.

Jednocześnie po stronie Ma (Cr) (tzn. tej stronie konta po której normalnie zapisywane są zobowiązania) zapisujemy tworzoną rezerwę na zobowiązania z tytułu kosztów, które są przewidywane w przyszłości i będą dotyczyły aktualnego okresu. Po stronie Wn (Dt) tego konta zapisujemy wykorzystanie tej rezerwy.

Konto "Rozliczenie międzyokresowe kosztów" jest kontem bilansowym. Może ono wykazywać dwa salda: debetowe lub kredytowe.

Saldo debetowe wykazuje koszty okresów przyszłych, które zostały już poniesione. Należą one do aktywów i znajdują się w bilansie jako Rozliczenia Międzyokresowe Czynne (RMC). Traktowane są jak materialne produkty pracy.

Dlaczego należą one do aktywów? Na tak zwany "chłopski rozum" wytłumaczyłabym to następująco. Wyobraźmy sobie fakturę, która dotyczy kilkumiesięcznej prenumeraty czasopisma. Została ona przyjęta w danym miesiącu czyli koszt zaistniał w momencie jej wystawienia, ale dotyczy przyszłych okresów. Jest ona aktywem, gdyż kontrahent zobowiązany jest dostarczać nam czasopismo przez kilka miesięcy. Jest zatem związana z nią należność, która jest co miesiąc zmniejszana o wartość zrealizowanego zamówienia, czyli o koszt następnego okresu.

Saldo kredytowe konta "Rozliczenia Międzyokresowe Bierne" kosztów to, jak już pisałam, utworzona rezerwa na przyszłe zobowiązania, które są kosztem bieżącej działalności. Zatem, ponieważ jest to rezerwa na zobowiązania, z definicji należy ona do pasywów.

Zgodnie z zakazem kompensaty nie możemy w bilansie kompensować "Rozliczeń Międzyokresowych Czynnych" i "Rozliczeń Międzyokresowych Biernych".

Ponieważ w układzie rodzajowym zapisywane są wszystkie koszty ponoszone w danym okresie, bez względu na okres, którego dotyczą, a w układzie kalkulacyjnym tylko koszty danego okresu, konto "Międzyokresowe rozliczenie kosztów" będzie korespondowało trochę w inny sposób z kontami kosztowymi w tych układach.

Dokładniej korespondencję konta "Międzyokresowe rozliczenie kosztów" z kontami kosztowymi wytłumaczę w następnych artykułach.

 

[Osoby, które korzystają z tej strony sporadycznie, lub znalazły się na niej przypadkowo, zapraszam do przeczytania innych zagadnień ujętych na niej. Do większości artykułów można przejść poprzez "Spis treści" znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Napisany został w postaci linków do nich. Większość zadań i testy  ujęte są osobno, w Menu poniżej Spisu treści.

Zapraszam do korzystania z artykułów "po kolei" (zgodnie ze spisem treści), gdyż uczę  rachunkowości na tej stronie "krok po kroku". Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]