Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Rodzaje i wysokość składek ZUS. Rozrachunki z ZUS.

 rozrachunki z ZUS

Do rozrachunków z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych służy konto Rozrachunki z ZUS. Po prawej stronie tego konta (pasywnej) Cr, Ma wpisujemy nasze zobowiązania wobec ZUS. Jest to oczywiste, ponieważ zobowiązania są pasywami. Jak już pisałam każde przedsiębiorstwo odprowadza do ZUS składki z wynagrodzenia brutto pracowników oraz z własnych środków.

Składki ZUS z wynagrodzenia pracownika  pomniejszają zobowiązania względem pracownika z tytułu wynagrodzeń. (Zobowiązania te są równe wynagrodzeniu brutto i ujęte są po stronie Cr na koncie "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń". Zostały one dokładniej omówione w poprzednim artykule.)

Wysokość składek wypłacanych ze środków pracodawcy jest również bezpośrednio związana z wysokością wynagrodzeń pracowników.

Zarówno jedne jak i drugie zobowiązania liczymy dla każdego pracownika osobno i zapisujemy na osobne konto analityczne. Po tej samej stronie na koncie syntetycznym piszemy ich sumę.

Składki ze środków pracodawcy są dla niego kosztem „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”.

Koszt ten przypadający na danego pracownika jest równy sumie następujących składek:

  • Składka na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 9,76% kwoty brutto wynagrodzenia pracownika.
  • Składka na Fundusz Pracy 2,45% kwoty brutto wynagrodzenia pracownika.
  • Składka na ubezpieczenie rentowe w wysokości 6,50% kwoty brutto wynagrodzenia pracownika.
  • Składka na ubezpieczenie wypadkowe w zależności od wykonywanej pracy. Im bardziej pracownik wykonujący dany rodzaj pracy jest narażony na wypadek, tym procent od kwoty wynagrodzenia brutto będzie wyższy. Dla przedsiębiorcy zatrudniającego 9 pracowników składka  przypadająca na danego pracownika, wynosi 1,93% kwoty brutto wynagrodzenia pracownika (stawka ta obowiązuje od 01.04.2012).
  • Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10 % kwoty brutto wynagrodzenia pracownika. 

Księgowania na koncie Rozrachunki z ZUS przedstawiam na kontach teowych poniżej:

Księgowania na koncie Rozrachunki z ZUS przedstawione na kontach teowych 

Gdzie:

1-   Naliczone składki z tytułu ubezpieczenia społecznego (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz fundusz pracy i FGŚP- wszystko finansowane ze środków pracodawcy- księgowanie na podstawie PK.

2-  Składki ubezpieczenia społecznego (emerytalne , rentowe i chorobowe) oraz ubezpieczenia zdrowotnego finansowane (potrącane z wynagrodzenia brutto) przez pracowników- księgowanie na podstawie LP.

3-    Wypłata zasiłków z Listy ZUS- księgowanie na podstawie Listy zasiłków.

4-   Spłata zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek (w kwocie różnicy naliczonych składek i wypłaconych zasiłków).

Zasiłki wykazane w punkcie 3 to zasiłki chorobowe wypłacane przez pracodawcę. Na tym etapie nauki nie będziemy się tym dokładniej zajmować. Jak widać pomniejszają one zobowiązania pracodawcy względem ZUS.

Punkt 2 odnosi się do tego samego księgowania, które było ujęte w punkcie trzecim artykułu Ewidencja wynagrodzeń. Jak księgujemy wynagrodzenia?.

Ad. 1.

Jest to operacja pasywno- pasywna, polegająca na tym, że rosną nam koszty, które zmniejszają składnik pasywów jakim jest zysk oraz rosną nam zobowiązania wobec ZUS. Bilans pozostaje bez zmian.

Mówimy, że obciążamy konto kosztów, a uznajemy konto rozrachunki z ZUS.

Ad. 3.

Operacja aktywno- pasywna zmniejszająca, polegająca na tym, że maleje nam zobowiązanie wobec ZUS (nie musimy płacić ZUS z listy płac pracownika) oraz maleje nam gotówka w Kasie (wypłacamy ją pracownikowi). Suma bilansowa maleje.

Mówimy, że obciążamy konto rozrachunki z ZUS i uznajemy konto Kasa.

Oczywiście możemy tę operację wykonywać za pomocą banku. Wówczas zamiast zmniejszenia gotówki w Kasie mamy do czynienia ze zmniejszeniem środków pieniężnych na rachunku bieżącym (zapis na kontach księgowych wygląda podobnie jak zapis operacji nr 4 tylko zamiast zmniejszenia środków pieniężnych na rachunku bieżącym, maleje nam  gotówka w Kasie).

Ad. 4.

Operacja aktywno- pasywna zmniejszająca. Maleje nam zobowiązanie wobec ZUS i ilość środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Obciążamy konto Rozrachunki z ZUS i uznajemy konto Rachunek bieżący.

Podaję link do artykułu poświęconego sporządzaniu Listy Płac oraz wszystkim kosztom związanym z wynagrodzeniem, czyli całkowitemu kosztowi zatrudnienia.

[Osoby, które na tę stronę internetową wchodzą sporadycznie lub przypadkowo zapraszam również do przeczytania innych zagadnień ujętych na niej.  Do każdego artykuł można przejść" poprzez "Spis treści" znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Napisany został w postaci linków do nich. Większość zadań i testy  ujęte są osobno, w Menu poniżej Spisu treści.

Zapraszam do korzystania z artykułów "po kolei" (zgodnie ze spisem treści), gdyż uczę  rachunkowości na tej stronie "krok po kroku". Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]