Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Ewidencja wynagrodzeń. Jak księgujemy wynagrodzenia?

księgowanie wynagrodzeń

 

W tym artykule odpowiadam na pytanie: Jak zaksięgować listę płac i poszczególne jej składniki?

Do ewidencji rozrachunków z tytułu wynagrodzeń służy konto „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”. Zacznijmy od momentu sporządzania Listy Płac. Sporządzenie Listy Płac nie oznacza jeszcze wypłaty. Pojawia się wtedy: zobowiązanie wobec pracowników i koszt, które musimy zaksięgować. Koszt ten nazywany jest wynagrodzeniem. Jest on równy zobowiązaniu, które stanowi wynagrodzenie brutto pracowników.

Operacja księgowania Listy płac jest zatem księgowana na koncie "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" i na koncie "Wynagrodzenia". Na pierwszym z tych dwóch kont księgujemy zobowiązanie względem pracowników, wynikające z naliczenia i nie zapłacenia wynagrodzenia brutto, na drugim koszt pracodawcy równy wynagrodzeniu brutto pracowników.

Zastanówmy się po której stronie obu tych kont dokonujemy ewidencji naliczenia wynagrodzeń?

Zobowiązanie, jak każde zobowiązanie jest jednym z rodzajów pasywów.  Ponieważ wzrost pasywów księgujemy po stronie pasywnej Cr / Ma, wzrost zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń, księgujemy na koncie „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”, również po tej stronie.  

Wiemy, że koszt pomniejsza nam jeden z rodzajów pasywów jakim jest zysk, dlatego każdy koszt księgowany jest jak każde zmniejszenie pasywów po stronie Dt/ Wn. Z tego też powodu na koncie "Wynagrodzenie" operacja księgowania Listy Płac jest księgowana po stronie Dt / Wn.

Mówimy, że w trakcie zapisu operacji księgowania Listy Płac konto "Wynagrodzenie" jest obciążane, a konto „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” uznawane.

Jest to operacja pasywno- pasywna. Rośnie nam zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń, które zaliczamy do pasywów i maleje zysk, który również należy do pasywów. W wyniku księgowania tej operacji gospodarczej suma bilansowa pozostaje bez zmian.

Księgowanie Listy Płac na kontach teowych  przedstawiam poniżej:

 

Jak zapewne pamiętamy z poprzedniego artykułu nie całą wartość wynagrodzenia brutto oddajemy pracownikowi.  Część jego wynagrodzenia musimy potrącić pracownikowi i niejako w jego imieniu (jest to nasz obowiązek nie jego) wpłacamy do ZUS na konto pracownika jako wartość jego ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego, inną część wpłacamy do Urzędu Skarbowego jako podatek dochodowy pracownika. Ponadto nie zawsze, tylko w przypadku gdy to dotyczy danego pracownika, dochodzą jeszcze inne potrącenia np. na alimenty, dodatkowe ubezpieczenia w przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych.

Zanim uiścimy te zobowiązania z rachunku bieżącego (ewentualnie z Kasy), najpierw zostają one przeksięgowane na konto:

„Rozrachunki z ZUS” (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne),

„Rozrachunki z budżetami” (podatek dochodowy ),

„Pozostałe rozrachunki” (inne potrącenia).

Pozostała część to wynagrodzenie netto pracownika, czyli to co mu wypłacamy (potocznie mówimy, że to część wynagrodzenia, którą pracownik "dostaje na rękę"). Wypłatę dokonujemy na podstawie Listy Płac (pracownik musi nam w tym wypadku podpisać Listę Płac własnym podpisem) z Kasy przedsiębiorstwa,  lub przelewem z Rachunku bieżącego przedsiębiorstwa. W pierwszym wypadku dokumentem na podstawie którego księgujemy wypłatę jest podpisana Lista Płac, w drugim Wyciąg Bankowy.

Wszystkie księgowania związane z rozrachunkami z tytułu wynagrodzeń przedstawiam na poniższych kontach:

 

 

Gdzie:

1-     Sporządzenie Listy Płac LP

2-     Zaksięgowanie podatku dochodowego pracownika PK- polecenie księgowania

3-     Zaksięgowanie składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z wynagrodzenia pracownika- PK

4-     Zaksięgowanie innych potrąceń z Listy – PK

5-     Wypłata wynagrodzenia pracownikowi.

Przypadek 5a) to suma wypłat wynagrodzeń z Kasy, 5b) to wypłata wynagrodzeń przelewem.

Jak księgujemy poszczególne składniki listy płac?- wyjaśnienie.

Operacja 1 (księgowanie listy płac) została już wytłumaczona na początku artykułu.

Operacje: 2, 3 i 4 powodują zmniejszenie zobowiązań względem pracowników i jednocześnie zwiększenie zobowiązań  względem innych podmiotów.

Ponieważ zobowiązania są pasywami, zmniejszenie wynagrodzeń względem pracowników księgujemy po stronie przeciwnej do strony pasywnej (czyli po stronie Dt, Wn) na koncie rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. Mówimy, że w trakcie księgowania tych operacji, konto "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" jest obciążane.

Zwiększenie zobowiązań względem różnych podmiotów księgujemy po stronie pasywnej (czyli Cr, Ma) na kontach dotyczących rozrachunków z tymi podmiotami- mówimy, że te konta są uznawane.

Operacje 2, 3 i 4, jest to typ operacji pasywno- pasywny. Jedne zobowiązania rosną (zobowiązania wobec ZUS- operacja 3, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego- operacja 2 lub zobowiązania wobec innych podmiotów- operacja 4) inne maleją (zobowiązania względem pracowników z tytułu wynagrodzeń- we wszystkich tych przypadkach operacji). Suma bilansowa pozostaje bez zmian.

Operacja 5 to wypłata wynagrodzeń. Maleje nam zobowiązanie względem pracowników (po stronie przeciwnej do pasywnej czyli Dt, Wn) i jednocześnie maleje nam ilość środków pieniężnych (odpowiednio a- w Kasie, b- na rachunku bieżącym). Ponieważ środki pieniężne są aktywami, maleją po stronie przeciwnej do strony aktywnej czyli po stronie Cr, Ma. Mówimy, że obciążamy konto "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń", a uznajemy konto "Rachunek bieżący".

Jest to typ operacji aktywno- pasywnej malejącej. Maleje nam wartość aktywów (poprzez zmniejszenie ilości środków pieniężnych na naszym koncie) i wartość pasywów (poprzez zmniejszenie naszych zobowiązań z tytułu wynagrodzeń względem pracownika). Zatem suma bilansowa również maleje o tę wartość.

 

[Informuję, że na tej stronie znajduje się artykuł pod tytułem "Koszty związane z wynagrodzeniem. Całkowity koszt zatrudnienia." oraz artykuł "Rodzaje i wysokość składek ZUS. Rozrachunki z ZUS.", w którym można przeczytać na temat księgowania na konto "Rozrachunki z ZUS".

Zapraszam również do przeczytania innych zagadnień ujętych na tej stronie. Do większości artykułów można przejść poprzez "Spis treści" znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Napisany został w postaci linków do nich. Większość zadań i testy ujęte są osobno, na górze strony.

Zapraszam, szczególnie osoby rozpoczynające naukę rachunkowości, do korzystania z wszystkich artykułów "po kolei", zgodnie ze spisem treści, gdyż na tej stronie tłumaczę rachunkowość "krok po kroku".

Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]