Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Koszty związane z wynagrodzeniem. Całkowity koszt zatrudnienia.

koszt pracy

W tym artykule zajmę się omówieniem kosztów pracodawcy związanych z wynagrodzeniem pracowników, tzn. odpowiem na pytanie: Co stanowi całkowity koszt zatrudnienia pracownika?

Zgodnie z Art. 13 rozdziału II Kodeksu Pracy „Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę.”

Kodeks Pracy odnosi się jednak tylko do umów o pracę. Oprócz tego typu umów istnieją również umowy cywilno- prawne (umowa zlecenie i umowa o dzieło), w których warunki płatności są określone przez strony.

Nie wszystkie rodzaje prac można wykonywać na umowę o dzieło. Jest to określone odpowiednimi przepisami. Inaczej też przedstawia się tutaj sprawa płacenia podatków- szczególnie dochodowego.

Nie będę tutaj wnikać w te sprawy. Rodzaje umów o pracę i naliczanie wynagrodzeń brutto będą omówione znacznie później.

Zacznę od tego, że na koszty związane z zatrudnianiem pracowników składają się koszty księgowane na kontach:

  • „Wynagrodzenie”  
  • „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”.

Koszt "Wynagrodzenie" to suma wynagrodzeń brutto wszystkich pracowników.

Koszt Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia to:

  • Obciążające pracodawcę składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w skrócie FGŚP).
  • Posiłki regeneracyjne, świadczenia wynikające z przepisów bhp (np. odzież ochronna, napoje, posiłki regeneracyjne, środki czystości, które należą się pracownikowi), szkolenia pracowników i inne.

Bezpośrednio z wynagrodzeniem pracownika związany jest pierwszy rodzaj kosztów księgowanych na koncie "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia", czyli obciążające pracodawcę składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i FGŚP).

Drugi rodzaj tego kosztu (świadczenia wynikające z przepisów bhp itd) jest związany z rodzajem wykonywanej przez pracowników pracy: pracą biurową, bezpośrednio w produkcji, na budowie, lub inną. Nie wliczamy go do całkowitego kosztu zatrudnienia.

Koszty pracodawcy to nie jest tylko to co należy pracownikowi wypłacić (czyli jego wynagrodzenie "do wypłaty"). W celu policzenia całkowitego kosztu zatrudnienia pracownika, musimy do wartości brutto wynagrodzenia dodać obciążające pracodawcę składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i FGŚP.

Wynagrodzenie netto jest mniejsze od wartości brutto wynagrodzenia o podatek dochodowy i składki ZUS. Wynagrodzenie jakie dostaje pracownik "na rękę" może być jeszcze pomniejszone o dodatkowe potrącenia takie jak np. alimenty, raty kredytu pobranego z przedsiębiorstwa, dodatkowe ubezpieczenie PZU itp.

Zatem całkowity koszt pracodawcy jest większy od "wynagrodzenia do wypłaty" o wartość, którą z jego wynagrodzenia brutto potrącamy do budżetu (czyli podatek dochodowy), o składki ZUS i inne potrącenia, o które również zmniejszamy jego wynagrodzenie brutto. Ponadto jest większy o wartość obciążających pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i FGŚP, gdyż w celu policzenia całkowitego kosztu pracodawcy związanego z wynagrodzeniem, te składki musimy doliczyć do wynagrodzenia brutto pracownika.

Wszystkie wartości związane z wynagrodzeniem brutto obliczamy w trakcie sporządzania listy płac i muszą się na niej znajdować.

Składki obciążające pracodawcę zapisujemy na dokumencie Polecenie Księgowania (PK).

Wnioski:

Koszty przedsiębiorstwa związane z wynagrodzeniem pracowników to:

  • Obciążające pracodawcę składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w skrócie FGŚP).
  • Suma wynagrodzeń brutto wszystkich pracowników.

Ponieważ obciążające pracodawcę składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w skrócie FGŚP) wynikające ze świadczenia pracy zależą od wynagrodzenia pracownika, dla każdego pracownika ten składnik (podobnie jak wynagrodzenie brutto i jego składniki) liczymy osobno i ujmujemy na kontach analitycznych. Oczywiście na kontach syntetycznych znajduje się ich suma.

Poniżej podaję tabelę ze stawkami składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, płacone ze środków pracodawcy.

Naliczamy je od kwoty brutto wynagrodzenia.

Więcej na temat stawek składek ZUS zarówno z wynagrodzenia brutto pracownika, jak i ze środków pracodawcy można przeczytać w artykule: Rodzaje i wysokość składek ZUS. Rozrachunki z ZUS.

W tym artykule ukazuję również jak księgujemy na konto "Rozrachunki z ZUS".

[Księgowanie kosztu "Wynagrodzenie" znajduje się w artykule Ewidencja wynagrodzeń. Jak księgujemy wynagrodzenia? Sporządzanie listy płac znajduje się w artykule Jak sporządzać Listę Płac? Zapraszam do ich przeczytania.]

[Osoby, które na tę stronę internetową wchodzą sporadycznie lub przypadkowo zapraszam również do przeczytania innych zagadnień ujętych na niej.  Do większości artykułów można przejść poprzez "Spis treści" znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Napisany został w postaci linków do nich. Większość zadań i testy  ujęte są osobno, w Menu poniżej Spisu treści.

Zapraszam do korzystania z artykułów "po kolei" (zgodnie ze spisem treści), gdyż uczę  rachunkowości na tej stronie "krok po kroku". Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]