Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Jakie konta należą do zespołu drugiego?

rozrachunki

Różne jednostki mogą stosować różne numeracje, ale obligatoryjnie konta zespołu drugiego zaczynają się od cyfry 2.

Można przyjąć numerację dwu lub trzy cyfrową. Numeracja dwucyfrowa podana jest tłustym drukiem. My będziemy stosować numerację trzycyfrową.

20- umieszczamy na nich rozrachunki z dostawcami.

Ja dla naszych potrzeb przyjęłam następujące numery kont:

 • rozrachunki z odbiorcami numer 201
 • rozrachunki z dostawcami numer 202.

22- rozrachunki publicznoprawne.

Ja dla naszych potrzeb przyjęłam następujące numery kont:

 • rozrachunki z budżetami 220,
 • rozrachunki  z tytułu vat 221,
 • rozliczenie należnego vat (gdy jest kontem analitycznym) 221-1, a gdy jest kontem syntetycznym 222 (różnie może być to przyjęte w jednostkach gospodarczych, w zależności od polityki rachunkowości)
 • rozliczenie naliczonego vat (gdy jest kontem analitycznym) 221-2, a gdy jest kontem syntetycznym 223 (różnie może być to przyjęte w jednostkach gospodarczych, w zależności od polityki rachunkowości)
 • rozrachunki z urzędem celnym 226
 • rozrachunki z ZUS 227
 • inne rozrachunki publiczno- prawne 229

23- rozrachunki z pracownikami.

Ja dla naszych potrzeb przyjęłam następujące numery kont:

 • rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 231,
 • inne rozrachunki z pracownikami 234.

24- pozostałe rozrachunki.

Ja dla naszych potrzeb przyjęłam następujące numery kont:

 • rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek 243,
 • rozliczenia sporne 244,
 • zobowiązania wekslowe 245,
 • inne rozrachunki 249,

29- odpisy aktualizujące rozrachunki.

W tej grupie przyjęłam jedno konto:

 • odpisy aktualizujące rozrachunki 290

Na koncie odpisy aktualizujące rozrachunki ewidencjonuje się odpisy aktualizujące wartości należności odpowiednio do stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. Zapisujemy na nim również zwiększenie należności np. o zasądzony zwrot kosztów sądowych poniesionych przez jednostkę.

Na kontach rozrachunkowych należności i zobowiązania ewidencjonuje się w wartości nominalnej, to znaczy ujętej w dowodach obcych lub własnych dowodach zewnętrznych. Na dzień bilansowy wycenia się je na tych kontach w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z naliczonymi do tego dnia odsetkami.

Na ostatni dzień roku obrotowego musimy zatem dokonać inwentaryzacji należności i zobowiązań.

Dlatego na koniec roku obrotowego:

 • Potrzebujemy uzyskać  potwierdzenia od kontrahentów prawidłowości stanu rozrachunków z nimi. Ewentualne różnice powinny być wyjaśnione i rozliczone.
 • Dokonujemy inwentaryzacji należności i zobowiązań dotyczących pracowników oraz z tytułów publiczno- prawnych.
 • Poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami weryfikujemy realną wartość należności spornych i wątpliwych oraz należności i zobowiązań wobec pracowników i z tytułów publiczno- prawnych.
 • Należności przedawnione, umorzone i nieściągalne przeksięgowujemy w pozostałe koszty operacyjne (ponieważ są to należności, których nie jesteśmy w stanie odzyskać). Jeżeli dotyczą one operacji finansowych przeksięgowujemy je w koszty finansowe.

Zobowiązania przedawnione lub umorzone- odwrotnie (ponieważ są to zobowiązania, których nie będziemy uiszczać). Zaliczamy je (analogicznie do należności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych) do pozostałych przychodów operacyjnych lub do przychodów finansowych (jeśli dotyczą one operacji finansowych).

 

[Osoby, które korzystają z tej strony sporadycznie, lub znalazły się na niej przypadkowo i są zainteresowaniem na konta rozrachunkowe, informuję, że na stronie znajduje się artykuł na temat Jak księgować rozrachunki?. Zapraszam do przeczytania również innych zagadnień ujętych na niej.  Do większości artykułów można przejść poprzez spis treści znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Napisany został w postaci linków do nich. 

Zapraszam do korzystania z artykułów "po kolei" (zgodnie ze spisem treści), gdyż uczę  rachunkowości na tej stronie "krok po kroku" Podaję link: Spis treści. Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]