Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Rachunkowość jako system ewidencji gospodarczej.

co to jest księgowanie

W tym artykule odpowiadam na pytania:

Co to jest rachunkowość?

Co to jest polityka rachunkowości?

Jaką rolę pełni rachunkowość w jednostce gospodarczej?

Rachunkowość jest to sformalizowany system zapisu zdarzeń gospodarczych (zwany inaczej systemem ewidencji gospodarczej) w wyodrębnionej jednostce gospodarczej.

System ten odzwierciedla w formie pieniężnej zjawiska i procesy gospodarcze, zachodzące w danej jednostce gospodarczej. Umożliwia przedstawienie sytuacji majątkowej, finansowej i wynik finansowy oraz daje możliwość podejmowanie decyzji dotyczących działalności finansowej i gospodarczej danej jednostki gospodarczej.

Rachunkowość ma charakter podmiotowy. Oznacza to, że jest ona prowadzona przez jednostkę, która posiada wyodrębniony majątek i określonego właściciela.

Takimi jednostkami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Przedmiotem rachunkowości są zjawiska i procesy gospodarcze, które występują w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą.

Podmiotowość rachunkowości przejawia się również w tym, że zapisy księgowe w jednostce prowadzącej księgowość są rozpatrywane z jej punktu widzenia.

Każda jednostka gospodarcza ma swoją własną politykę rachunkowości.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości jednostki gospodarcze mają obowiązek stosować przyjęte zasady (politykę rachunkowości) w taki sposób by rzetelnie i jasno mogły przedstawiać sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Najważniejsze zasady stosowane w rachunkowości są tej koncepcji podporządkowane. 

Najważniejsze zasady stosowane w rachunkowości są tej koncepcji podporządkowane.

Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Rachunkowość jednostki obejmuje:

1) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości;

2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;

3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;

4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;

5) sporządzanie sprawozdań finansowych;

6) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;

7) poddanie badaniu, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

Politykę rachunkowości jest dokumentem opisującym zasady finansowe obowiązujące w przedsiębiorstwie. Może być ona opracowana przez zespół wewnątrz przedsiębiorstwa. W większych przedsiębiorstwach opracowuje ją najczęściej główny księgowy wspólnie z zarządem lub osobą odpowiedzialną za zarządzanie finansami. W mniejszych przedsiębiorstwach polityka rachunkowości może być opracowana przez pojedynczego pracownika- księgową lub opracowanie jej może być zlecone na zewnątrz. Opracowane reguły stosowane w polityce danej firmy powinny być zgodne z wymaganiami ustawy o rachunkowości oraz powinny uwzględniać specyfikę przedsiębiorstwa.

Polityka rachunkowości powinna być tak prowadzona by dostarczyć kierownictwu niezbędnych danych liczbowych, potrzebnych do podejmowania decyzji i sprawowania kontroli nad terminowością i prawidłowością rozliczeń finansowych.

Powinna umożliwiać kontrolę zużycia środków pracy (środków trwałych) oraz przedmiotów pracy (materiałów, surowców), kontrolę wynagrodzeń i innych kosztów ponoszonych w trakcie działalności, przy jednoczesnym wykonaniu planowanych zadań. Inaczej mówiąc polityka rachunkowości powinna umożliwiać podejmowanie takich decyzji by przy zaangażowanych środkach otrzymywać maksymalny zysk.

Powinna umożliwiać również kontrolę zadłużenia oraz płynności finansowej, co oznacza, że zapewnia również ochronę majątku, który został w danym podmiocie zaangażowany.

Można zatem powiedzieć, że rachunkowość w danej jednostce gospodarczej pełni funkcje: informacyjną, kontrolną i analityczną.

Informacje dostarczone przez nią służą ona nie tylko kierownictwu danej jednostki, ale również organom zewnętrznym.

 

[Osoby, które na tę stronę internetową wchodzą sporadycznie lub przypadkowo zapraszam również do przeczytania innych zagadnień ujętych na niej.  Do każdego artykułu można przejść" poprzez "Spis treści" znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Napisany został w postaci linków do tych artykułów. Większość zadań i testy ujęte są osobno, w Menu poniżej Spisu treści.

Osoby, uczące się rachunkowości zapraszam do korzystania z artykułów "po kolei" (zgodnie ze spisem treści), gdyż uczę  rachunkowości na tej stronie "krok po kroku". Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]