Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Jakie są szczeble obrotu towarowego? Ceny i marże w obrocie towarowym.

obrót towarem

Towary to rzeczowe składniki aktywów obrotowych, które zostały  nabyte w celu ich dalszej odsprzedaży.

W zakładach produkcyjnych towarami są również produkty własne przekazane do sprzedaży w  fabrycznym sklepie.

Towary są przemieszczane od producentów do finalnego odbiorcy w trakcie tzn. obrotu towarowego. Obrót towarowy odbywa się w ramach transakcji kupna- sprzedaży.

Transakcje kupna-sprzedaży towarów dokonywane są przede wszystkim przez handlowe podmioty gospodarcze.

W aktywach przedsiębiorstw zajmujących się handlem zapasy towarów zwykle są najbardziej znaczącą pozycją.

Wyróżniamy następujące szczeble obrotu towarowego:

  • Zbyt- realizowany przez producenta lub jednostki, które reprezentują producenta.
  • Skup- polega na skupie płodów rolnych, żywca hodowlanego, odpadów użytkowych i na ich sprzedaży jednostkom  przemysłowym.
  • Hurt- jest ogniwem pośrednim w obrocie towarowym. Polega na zakupie towarów z różnych źródeł, najczęściej u producenta lub od jednostek reprezentujących producenta (czyli na szczeblu zbytu), a zatem tam gdzie jest najtaniej, a następnie na odsprzedaży, przeważnie jednostkom detalicznym, ale również przedsiębiorstwom produkcyjnym i innym jednostkom dokonującym zakupów na większą skalę.
  • Detal- polega na zaopatrywaniu się przeważnie w hurcie (ale również na innych szczeblach obrotu towarowego) i sprzedaży odbiorcy końcowemu.

Transakcje kupna sprzedaży detalicznej dotyczą niewielkich ilości różnych asortymentów towaru.

Na poziomie różnych szczebli stosowane są różne ceny towarów.

Wyróżniamy następujące poziomy cen:

  • Cenę zbytu
  • Cenę hurtową
  • Cenę detaliczną.

Cena zbytu jest ceną wytwórcy (producenta) lub importera. Jest to cena zakupu dla jednostek hurtowych lub detalicznych.

Cena hurtowa to cena po której sprzedają jednostki hurtowe. Różni się ona od ceny zbytu o marżę hurtową. Jest to cena zakupu dla jednostek detalicznych.

Przeważnie jednostki sprzedające hurtem sprzedając jednostkom dokonującym zakupów na większą skalę stosują rabaty stąd ceny hurtowe na dany towar są stałe, ale mogą być pomniejszone o różne procenty rabatów.

Cena detaliczna jest ceną sprzedaży w jednostkach handlu detalicznego. Różni się od ceny hurtowej o marżę detaliczną.

Zależności pomiędzy tymi cenami możemy wyrazić następująco:

cena wytwórcy + marża hurtowa= cena hurtowa,

cena hurtowa + marża detaliczna= cena detaliczna.

Cena detaliczna jest równa cenie wytwórcy powiększonej o marżę handlową, co również możemy zapisać wzorem.

Przedstawiam go poniżej:

cena wytwórcy + marża handlowa= cena detaliczna.

Marża handlowa natomiast jest równa sumie marży hurtowej i marży detalicznej.

marża hurtowa+ marża detaliczna= marża handlowa.

Towary, które sprzedawane są  w małych opakowaniach mają wyższą marżę procentową niż towary sprzedawane w większych ilościach. Wynika to z wyższych kosztów magazynowych związanych z liczeniem i ważeniem.

towar

 

[Osoby, które na tę stronę internetową wchodzą sporadycznie lub przypadkowo zapraszam również do przeczytania innych zagadnień ujętych na niej. Do większości artykułów można przejść poprzez Spis treści znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Napisany został w postaci linków do nich. Większość zadań i testy ujęte są osobno. Przycisk do nich znajduje się w górnej części strony.

Zapraszam do korzystania z artykułów "po kolei" (zgodnie ze spisem treści), gdyż uczę  rachunkowości na tej stronie "krok po kroku". Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]