Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Jak księguje na konto Rozliczenie zakupu płatnik VAT? zadania

rozliczenie zakupu

Teoria do poniższych zadań znajduje się w artykule: Do czego służy konto „Rozliczenie zakupu”?

Link do spisu treści "Zbioru zadań" na tej stronie

Przykład 1- księgowanie faktury VAT i Pz.

Przedsiębiorstwo Alfa, które jest płatnikiem VAT ewidencjonuje materiały w cenach rzeczywistych. Saldo początkowe w miesiącu styczniu 2015 na koncie Rozliczenie zakupu po stronie Wn wynosiło 10 000 zł. Saldo konta Materiały wynosiło 4 300 zł, zaś saldo początkowe Rozrachunków z dostawcami wynosiło 12 506 zł.

Płatnik rozliczył się z VAT jeszcze przed końcem miesiąca. Saldo na koncie „Rozrachunki z tytułu VAT” po obu stronach na początku stycznia wynosiło zero.

W miesiącu styczniu zaksięgowano następujące operacje:

 1. Pz przyjęto na stan materiały w cenie rzeczywistej o wartości 10 000 zł.
 2. Zaksięgowano fakturę o wartości 6000 zł netto, wartości brutto 7380 zł i wartości VAT 1380 zł.
 3. Pk rozliczono VAT z faktury.
 4. Sprawdzono fakturę pod względem formalnym rachunkowym i merytorycznym i stwierdzono jej zgodność z rzeczywistością. Przyjęto materiały z faktury w cenie rzeczywistej na stan magazynu.
 5. Wydano do zużycia materiały w cenie 12 300 zł.
 6. Przyjęto na stan magazynu materiały, na które zapomniano przysłać faktury. Ceny materiałów i wartość dostawy niefakturowanej ustalono telefonicznie. Wartość przysłanych materiałów wynosiła 4 500 zł.

Na kontach teowych zapisz salda początkowe oraz dokonaj na nich księgowania powyższych operacji gospodarczych.

Ustal saldo końcowe konta "Rozliczenie zakupu". Jak je nazywamy? Jak nazywamy saldo początkowe tego konta, które wystąpiło w miesiącu styczniu?

Rozwiązanie:

Salda początkowe wybranych kont na początku stycznia:

Księgowania w miesiącu styczniu powyższych operacji gospodarczych.

Saldo końcowe konta "Rozliczenie zakupu" ma charakter kredytowy. Wyraża ono nierozliczoną jeszcze dostawę o wartości 4 500 zł. Jest to tak zwana dostawa niefakturowana (do magazynu dostarczono już materiał, ale faktura jeszcze nie doszła).

Saldo początkowe konta "Rozliczenie zakupu" ma charakter debetowy. Jest on równy wartości materiału w drodze, co oznacza, że przyjęto już fakturę, ale dostawa jeszcze nie doszła.

Przykład 2- Księgowanie faktury VAT i OCEM.

Przedsiębiorstwo „Beta” będące płatnikiem VAT ewidencjonuje materiał w stałych cenach ewidencyjnych.

Na początku lutego 2015 roku salda wybranych jego kont przedstawiały się następująco:

 1. Saldo konta „Materiały” po Wn 3 550 zł.
 2. Saldo konta „Rozliczenie zakupu” po Ma 3 000 zł.
 3. Saldo „Rozrachunki z dostawcami” po Ma 1 500 zł.
 4. Saldo „Rozrachunki z tytułu VAT” po Wn 35 zł.
 5. Saldo OCEM na koniec stycznia miało charakter debetowy (po Ma) i wynosiło 50 zł.

W miesiącu styczniu miały miejsce następujące operacje gospodarcze.

 1. Otrzymano fakturę dotyczący wcześniej przyjętego materiału. Jego wartość netto wynosiła 2800 zł. VAT stanowiło 23% wartości netto.
 2. Wyksięgowano VAT dotyczący powyższej faktury.
 3. Obliczono i zaksięgowano OCEM.

Polecenia do wykonania:

 1. Zapisz salda końcowe.
 2. Zaksięguj operacje miesiąca lutego w Przedsiębiorstwie „Beta” na konta teowe.

Ad. 1.

W celu zaksięgowania operacji 1 liczymy jej wartość netto i VAT równy 23% od tej wartości oraz wartość faktury brutto.

VAT równy jest 23% z 2 800 zł = 644 zł. Wartość brutto faktury jest równa 644+ 2800 = 3 444 zł.

Dokonujemy księgowania operacji pierwszej. Wartość faktury brutto księgujemy po stronie Wn konta „Rozliczenie  zakupu” i  po stronie Ma konta „Rozrachunki z dostawcami”.

VAT księgujemy po stronie Ma konta „Rozliczenie zakupu” i po stronie Wn konta „Rozrachunki z tytułu VAT”.

Pozostaje dokonać rozliczenia wcześniej przyjętej dostawy. Jak widzimy wartość netto tej dostawy w cenie ewidencyjnej wynosiła 3 000 zł. Została ona przyjęta jeszcze w poprzednim miesiącu. Wartość netto zakupu ujęta na fakturze wynosi 2 800 zł. Różnica wynosi 200 zł. Wartość tę księgujemy po stronie Ma na koncie „OCEM” ponieważ rzeczywista wartość zakupu jest niższa  od wartości ewidencyjnej. OCEM jest ujemny. Jednocześnie jest ona księgowana po stronie Wn na koncie "Rozliczenie zakupu". Jak widzimy obroty po Wn i po Ma tego konta są sobie równe.

Ponieważ w miesiącu lutym rozliczono tylko wcześniej przyjętą dostawę, saldo końcowe na koncie „Rozliczenie zakupu” na koniec tego miesiąca musi być równe zero i tyle wynosi.

Wyżej opisane księgowania przedstawione są na poniższych kontach teowych.

[Osoby które korzystają sporadycznie z tej strony lub znalazły się na niej przypadkowo, zapraszam do przeczytania również innych zagadnień ujętych na tej stronie.  Do większości artykułów można przejść poprzez "Spis treści" znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Napisany został w postaci linków do nich. Przycisk do większości zadań i testów znajduje się w górnej części strony.

Zapraszam do korzystania z artykułów "po kolei" (zgodnie ze spisem treści), gdyż na tej stronie uczę rachunkowości "krok po kroku". Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]