Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Do czego służy konto „Rozliczenie zakupu”?

rozliczenie zakupu

Informuję, że księgowanie faktur poprzez konto "Rozliczenie zakupu" przez osoby nie będące płatnikiem VAT zostało opisane wcześniej w artykule Stałe ceny ewidencyjne materiałów. Co to jest OCEM?

Konto „Rozliczenie zakupu” służy do ewidencji i rozliczania zakupów nie tylko w przypadku ewidencjonowania  zapasów na magazynie  w cenach rzeczywistych, ale również w przypadku stosowania  stałych cen ewidencyjnych.

W obu przypadkach VAT rozliczany jest w identyczny sposób. Różnica polega tylko na tym, że w przypadku ewidencji  zapasów w stałych cenach pojawia się OCEM.

Ze względu na różne rozliczenie VAT rozliczenie zakupu na kontach teowych przedstawiam na dwa sposoby.

Sposób pierwszy gdy VAT "oddzielony” jest od wartości netto faktury zakupu już w trakcie ewidencji dowodu księgowego, którym jest faktura przedstawiam poniżej:

 

Gdzie:

1       Faktura  VAT od dostawcy: 1- wartość brutto, 1a  wartość netto faktury, 1b- VAT naliczony na  fakturze podlegający odliczeniu (VAT dotyczący zakupu materiałów i koszów dodatkowych).

2       Wartość netto kosztów zakupu naliczona na wyżej wymienionej fakturze VAT od dostawcy.

3       Przyjęcie materiałów na stan na podstawie Pz.

4       Różnice miedzy wartością przyjętych materiałów w cenach zakupu i cenach ewidencyjnych:

4a Odchylenie debetowe- gdy ceny zakupu są wyższe od cen ewidencyjnych

4b Odchylenie kredytowe- gdy ceny zakupu są niższe od cen ewidencyjnych.

Jak pisałam w poprzednim artykule ten sposób księgowania jest dopuszczalny i nie jest nieprawidłowy, ale bardziej prawidłowy jest sposób ujęty poniżej.

Księgowania  na konto „Rozliczenie zakupu w drugim przypadku, gdy  VAT z faktury zakupu przeksięgowujemy dopiero później na podstawie Polecenia Księgowania z konta „Rozliczenie zakupu” na konto „Rozrachunki z tytułu VAT”.

 

Gdzie:

1     Faktura  VAT od dostawcy wartość brutto.

2    Wartość netto kosztów zakupu naliczona na fakturze VAT od dostawcy.

3    VAT naliczony na  fakturze podlegający odliczeniu.

4    Przyjęcie materiałów na stan na podstawie Pz.

5    Różnice miedzy wartością przyjętych materiałów w cenach zakupu i cenach ewidencyjnych: 5a Odchylenie debetowe- gdy ceny zakupu są wyższe od cen ewidencyjnych, 5b Odchylenie kredytowe- gdy ceny zakupu są niższe od cen ewidencyjnych.

Uwaga do pozycji 2:

Na fakturze mogą wystąpić  koszty dodatkowe, takie jak np. niepotrzebne opakowania, transport.

Wartość netto tych  kosztów księgujemy na koszty działalności np. usługi obce czy zużycie materiałów. Gdy materiały na stanie wyceniamy w cenie nabycia, koszty te na koniec doliczamy do wartości rozchodowanych materiałów (w taki sam sposób jak dodatni OCEM- teoria na ten temat w najbliższych artykułach).

W przypadku gdy materiały wyceniamy w cenie zakupu nie dokonujemy tego przeksięgowania. Koszty dodatkowe  doliczamy do koszów danego okresu.

Zwróćmy uwagę, że księgowania ujęte w tym artykule są również aktualne w przypadku obrotu materiałowego w zmiennych cenach ewidencyjnych. W takim wypadku nie występuje OCEM, a ceny przyjęcia materiału są równe cenom występującym na fakturze.

W artykule Konto "Rozrachunki z tytułu VAT", a konto "Rozliczenie zakupu" księgowania były również zgodne z powyższymi wzorami. Różnica polegała na tym, że zgodnie z założeniami nie występowało OCEM. Nie uwzględniłam również kosztów dodatkowych, ponieważ nie zawsze występują one na fakturze.

Moim zamiarem bowiem było tylko wyjaśnienie księgowania VAT. Wiedzę wolę „dozować" stopniowo i staram się wyjaśniać różne zagadnienia po kolei, by były bardziej zrozumiałe.

Powyższe księgowania omówię na przykładzie zadania w następnym artykule.

Podaję link do zadania: Jak księguje na konto Rozliczenie zakupu płatnik VAT? zadania. i do testu Test nr 1. Pytanie 2 i 3 testu dotyczy OCEM.Na tym etapie nauki, możecie Państwo spróbować je rozwiązać.

Większość zadań znajduje się w menu poniżej "Zadania i testy".

Linki do zadań do artykułów poświęconych stałym cenom ewidencyjnym znajdują się na dole artykułu: Jak rozliczyć i zaksięgować rozchody materiałów dla stałych cen ewidencyjnych? Zapraszam do nich osoby, które znają już teorię dotyczącą OCEM i chcą przede wszystkim rozwiązywać zadania. Pozostałe osoby zapraszam do kolejnych artykułów, w celu zapoznania się z tymi tematami.

[Osoby, które korzystają z tej strony sporadycznie, lub znalazły się na niej przypadkowo, zapraszam do przeczytania innych zagadnień ujętych na niej. Do większości artykułów można przejść poprzez "Spis treści" znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Napisany został w postaci linków do nich. Większość zadań i testy ujęte są osobno, na górze strony.

Zapraszam, szczególnie osoby, uczące się rachunkowości, do korzystania z artykułów "po kolei", zgodnie ze Spisem treści, gdyż uczę na niej rachunkowości "krok po kroku".

Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]