Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Jak księguje Pz i fakturę podmiot zwolniony z VAT?- zadanie.

księgowanie Pz i faktury

Link do spisu treści "Zbioru zadań" na tej stronie

W tym artykule pokażę od strony praktycznej (na kontach teowych): Jak księgować zakup materiałów i jego przyjęcie na stan magazynu?

W zadaniu uwzględniono również konta analityczne do konta Rozrachunki z dostawcami, czyli podział poziomy tego konta. Teoria na ten temat znajduje się w artykule: Poziomy podział kont. Jak powstają konta analityczne? 

Teoria na ten temat znajduje się w artykule o takim właśnie tytule. Podaję link do niego: Jak księgować zakup materiału i jego przyjęcie na stan magazynu?

Informuję, że to zadanie dotyczy przedsiębiorstwa, które nie jest płatnikiem VAT, prowadzi ewidencję materiałów w cenach rzeczywistych i posiada konto "Rozliczenie zakupu".

Jeżeli ktoś jest zainteresowany przyjmowaniem materiałów przez przedsiębiorstwo nie będące płatnikiem VAT, które stosuje stałe ceny ewidencyjne, zapraszam do artykułu: "Stałe ceny ewidencyjne materiałów. Co to jest OCEM?" Zadanie dotyczące księgowania i rozliczenia OCEM przez tego typu przedsiębiorstwo znajduje się w artykułach: Rozliczenie OCEM- zadanie oraz "Jak policzyć rozchody materiałów? Rozliczenie OCEM- zadanie.

Osoby uczące się "po kolei" spotkają się z tym zagadnieniem w dalszych artykułach.

Przejdźmy do treści zadania.

Przedsiębiorstwo „Gacek” nie jest płatnikiem VAT i przyjmuje materiały w cenach rzeczywistych poprzez konto "Rozliczenie zakupu". Stan wybranych kont w tym przedsiębiorstwie na dzień 31.12.2014 roku przedstawiał się następująco:

 • Rozrachunki z dostawcami 30 200 zł, z czego 7 100 dotyczy przedsiębiorstwa „Klemens”, 6800 przedsiębiorstwa „Gucio”, 14 350 przedsiębiorstwa „Alfa”, a 1950 przedsiębiorstwa „Gamma”.
 • Rozliczenie zakupu:

         - po stronie Wn 3 520 zł,

         -  po stronie Ma 4 843 zł.

 • Materiały 15 234,50 zł.
 • Rachunek bieżący 25 638 zł

02.01.2015r. Przeksięgowano na salda końcowe konta „Rozliczenie zakupu” z grudnia 2014 r. na saldo początkowe 2015 roku.

W miesiącu styczniu 2015 roku wystąpiły następujące operacje związane z zakupami materiałów:

 1. 05.01.2015r. Otrzymano fakturę VAT od dostawcy: przedsiębiorstwa „Kaprys” na kwotę 5 000 zł.
 2. 05.01.2015r. Od przedsiębiorstwa „Gacek” dotarła dostawa na kwotę 3 520 zł dotycząca faktury z końca 2014r. od przedsiębiorstwa „Klemens”.
 3. 06.01. 2015r. Przyjęcie materiału od przedsiębiorstwa „Kaprys” na kwotę brutto 5 000zł.
 4. 07.01.2015r. Do przedsiębiorstwa „Gacek” dotarła faktura dotycząca dostawy z 30.12.2014 na kwotę 4 843 zł od przedsiębiorstwa „Gucio”.
 5. 09.01.2015r. Do przedsiębiorstwa dotarła faktura od przedsiębiorstwa „Alfa” na kwotę brutto 5 600 zł
 6. 12.01.2015r. Spłacono dług względem przedsiębiorstwa „Kaprys” na kwotę 2 100 zł.
 7. 15.01.2015r. Spłacono dług względem przedsiębiorstwa „Klemens” na kwotę 5 100 zł.
 8. 20.01.2015r. Przyjęto dostawę i fakturę od przedsiębiorstwa „Gamma” na kwotę 4 500 zł.
 9. 23.01.2015r. Zaksięgowano fakturę od przedsiębiorstwa „Kaprys” na kwotę 5 500 zł, która wpłynęła tego dnia.
 10. 27.01.2015r. Zaksięgowano fakturę od przedsiębiorstwa Gucio na kwotę 1800 zł.
 11. 29.01.2015r. Przyjęto dostawę na fakturę z poprzedniego dnia.
 12. 30.01.2015r. Zapłacono część długu przedsiębiorstwu „Alfa” na kwotę 12 000 zł.
 13. 31.01.2015r. Zapłacono część długu przedsiębiorstwu "Gamma" na kwotę 1 300 zł.
 14. 31.01.2015r. Zapłacono część długu przedsiębiorstwu "Gucio" na kwotę 4 843 zł.

Polecenia do wykonania:

 1. Jaka była wartość bilansowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług na koniec 2014 roku?
 2. Napisz salda początkowe wybranych kont na początek 05.01.2015 roku, z podziałem na konta analityczne.
 3. Zaksięguj operacje na konta.
 4. Podaj wartość sald końcowych wybranych kont na koniec stycznia 2015 roku.

Rozwiązanie:

Ponieważ przedsiębiorstwo „Gacek” nie jest płatnikiem VAT, interesują nas tylko ceny brutto.

Ad 1

Zgodnie z tym co pisałam na końcu artykułu Jak księgować zakup materiału i jego przyjęcie na stan magazynu?, 31.12.2014 przed wykonaniem bilansu, należy przeksięgować salda konta "Rozliczenie zakupu" na konto "Rozrachunki z dostawcami" i na konto "Materiały". Saldo końcowe konta "Rozliczenie zakupu" po obu stronach na dzień bilansowy musi wykazywać wartość zero, ponieważ jest to konto rozliczeniowe.

Księgowanie wyglądało następująco.

Zatem wartość bilansowa „zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług w bilansie wynosiły: 35 043 zł, zaś „materiały” 18 754,50.

Ad. 2.

Na początku roku 2015 dane na tych kontach muszą zostać przywrócone do stanu sprzed powyższego przeksięgowania, ponieważ jeszcze nie doszła do nas faktura na kwotę 4 843 (są to tzn. dostawy niefakturowane) i materiały na kwotę 3 520 (tzn. materiały w drodze). Salda na kontach na dzień 05.01.2015 wyglądały jak przed powyższym przeksięgowaniem i ujęte są na kontach teowych poniżej.

Ad. 3

Księgowania w miesiącu styczniu ujęto na kontach teowych poniżej:

Każdą operację dotyczącą kontrahentów księgowano równolegle dwukrotnie: raz na konto syntetyczne rozrachunki z dostawcami, drugi raz na konto analityczne.

Ponieważ nie mamy informacji na temat rodzajów księgowanych materiałów, nie możemy podzielić je na konta analityczne. Dlatego materiały księgujemy tylko na koncie syntetycznym.

Ad. 4.

W celu podania stanu sald końcowych na koniec miesiąca musimy pozamykać konta.

liczydło

Zwróćmy uwagę na to, że suma sald końcowych analitycznych jest równa wartości salda końcowego konta syntetycznego. To samo dotyczy obrotów po stronie Wn i obrotów po stronie Ma.

Zapraszam również do innych artykułów i zadań dotyczących tego zagadnienia, do których można przejść poprzez Spis treści (rozdział XIII) lub klikając przycisk następny.

Linki do zadań do artykułów poświęconych stałym cenom ewidencyjnym znajdują się na dole artykułu: Jak rozliczyć i zaksięgować rozchody materiałów dla stałych cen ewidencyjnych? Zapraszam do nich osoby, które znają już teorię dotyczącą OCEM i chcą przede wszystkim rozwiązywać zadania. Pozostałe osoby zapraszam do kolejnych artykułów, w celu zapoznania się z tymi tematami.

[Osoby które korzystają sporadycznie z tej strony lub znalazły się na niej przypadkowo, zapraszam do przeczytania również innych zagadnień ujętych na tej stronie. Do większości artykułów można przejść poprzez "Spis treści" znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Napisany został w postaci linków do nich. Przycisk do większości zadań i testów znajduje się w górnej części strony.

Zapraszam do korzystania z artykułów "po kolei" (zgodnie ze spisem treści), gdyż na tej stronie uczę rachunkowości "krok po kroku". Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]