Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Metody stosowane w rachunkowości.

metody rachunkowości

 

W tym artykule odpowiadam na pytanie: Jakie metody stosowane są w rachunkowości?

Metoda podmiotowości.

Oznacza, że zapisy księgowe są  prowadzone w jednostce, która ma wyodrębniony majątek oraz określonego właściciela.  Wszelkie obserwacje zjawisk i procesów gospodarczych oraz zapisy księgowe, dokonywane w danej jednostce gospodarczej, są rozpatrywane z jej punktu widzenia.

Metoda bilansowa

Wszystkie zjawiska gospodarcze ujmowane są w danym podmiocie dwustronnie.

Metoda momentów i okresów sprawozdawczych.

Zapisy księgowe prowadzone są w sposób, umożliwiający dokładne liczbowe określenie, w dowolnym momencie, wielkości zasobów majątkowych oraz ich źródeł finansowania. Na podstawie zapisów księgowych, możemy również określić rozmiary procesów gospodarczych jakie miały miejsce pomiędzy dwoma momentami. Konsekwencją tej metody jest fakt, że rachunkowość jest ewidencją o charakterze ciągłym, która zaczyna się w chwili powstania jednostki, a kończy w chwili jej likwidacji.

Metoda grupowania polega na tworzeniu jednorodnych grup w oparciu o ich wspólne cechy.

Polega ona na:

  • ustalaniu, które zdarzenia gospodarcze podlegają ewidencji,
  • porządkowaniu i grupowaniu zjawisk objętych ewidencją.

Zgodnie z tą metodą każda jednostka gospodarcza posiada konta księgowe, które są dzielone i łączone zgodnie z jej potrzebami ujętymi w polityce rachunkowości.

Metoda wyceny powoduje, że w rachunkowości ujmuje się tylko te zjawiska, które można ująć wartościowo. Wartość wszelkich zjawisk w rachunkowości podawana jest w jednostkach pieniężnych kraju, w którym jest ona prowadzona. Wszystkie dane, dotyczące zdarzeń gospodarczych, które podane są w jednostkach naturalnych lub w obcych walutach, przed zapisem księgowym muszą być przeliczone na walutę tego kraju.

[W tej samej kategorii znajduje się artykuł dotyczący zasad stosowanych w rachunkowości. Podaję link do niego: Zasady rachunkowości.]

[Osoby, które korzystają z tej strony sporadycznie, lub znalazły się na niej przypadkowo, zapraszam do przeczytania innych zagadnień ujętych na niej. Do większości artykułów można przejść poprzez "Spis treści" znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Napisany został w postaci linków do nich.  Większość zadań i testy  ujęte są osobno, w Menu poniżej Spisu treści.

Zapraszam do korzystania z artykułów "po kolei" (zgodnie ze spisem treści), gdyż uczę  rachunkowości na tej stronie "krok po kroku". Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]