Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Co to jest konto księgowe? Jak wykonujemy zapisy na kontach?

pisanie kont księgowych

 

W tym artykule opisuję: czym są konta księgowe, w jakim celu zostały wprowadzone i jak wykonujemy zapisy księgowe na kontach. Inaczej mówiąc głównym tematem tego artykułu są:  zasady funkcjonowania kont księgowych.

Zapisywanie zmian w bilansie po każdej operacji gospodarczej nie miałoby sensu. Po pierwsze byłoby zbyt pracochłonne, a ponadto w takim wypadku posiadalibyśmy tylko informację o jego aktualnym stanie końcowym.

Dlatego wprowadzone zostały konta księgowe.

Ewidencjonujemy na nich wszystkie zdarzenia gospodarcze. Inaczej możemy powiedzieć, że na kontach księgowych zapisujemy wszelkie zmiany jakie zachodzą w składnikach aktywów i pasywów, po każdej operacji gospodarczej.

Zacznijmy więc od odpowiedzi na pytanie: Co to jet konto księgowe?

Konto księgowe jest podstawowym urządzeniem do ewidencjonowania operacji gospodarczych. Dokonujemy na nim zapisów zmian w pasywach i aktywach przedsiębiorstwa.

W rachunkowości stosujemy konta dwustronne.

Każde konto księgowe posiada:

-     nazwę konta

-     jego symbol cyfrowy

-     dwie strony:

 • lewą- zwaną debet (Dt) lub winien (Wn)
 • prawą- zwaną kredyt (Cr) lub (Ma).

My zapisów księgowych będziemy dokonywać na kontach uproszczonych czyli tak zwanych kontach teowych.

Zapisywanie operacji gospodarczych kontach teowych.

Schemat konta teowego wygląda następująco:

numer i nazwa konta

 

jedna
 strona konta

druga
strona konta

 
 
 

W trakcie okresu rozliczeniowego w danej jednostce wykonywane są różne operacje gospodarcze. Ewidencja księgowa operacji gospodarczych polega na zapisie zmian na tych kontach, których dana operacja gospodarcza dotyczy.

Zapisywanie operacji po lewej stronie (Dt, Wn) konta nazywamy:

 • zapisywaniem po stronie debetowej konta,
 • debetowaniem konta,
 • zapisywaniem w ciężar konta,
 • obciążaniem konta.

Zapisywanie operacji po prawej stronie (Cr, Ma) konta nazywamy:

 • zapisywaniem po stronie kredytowej konta,
 • kredytowaniem konta,
 • zapisywaniem na dobro konta,
 • uznaniem konta.

Na danym koncie księgowym działamy w następujący sposób:

 • Na początku danego okresu rozliczeniowego wpisujemy tak zwane saldo początkowe tego konta. Saldo początkowe konta to stan tego konta na początku danego okresu rozliczeniowego.
 • Wprowadzamy zmiany wartości dotyczące stanu tego konta. Robimy to wg. następującej zasady:

-Po tej stronie konta po której znajduje się saldo początkowe zapisujemy operacje, które zwiększają wartość tego salda,

-Po stronie przeciwnej konta, zapisujemy operacje które zmniejszają wartość tego salda.

Saldo początkowe może mieć charakter debetowy lub kredytowy. Saldo debetowe zapisujemy po stronie lewej (czyli Dt, Wn), saldo kredytowe zapisujemy po stronie prawej (Cr, Ma).

Jeżeli na takich kontach wprowadzimy w danym okresie obrachunkowym pierwszy zapis zwiększający saldo początkowe i drugi zmniejszający go, to na kontach teowych otrzymujemy następujące zapisy:

Oczywiście zapisów zwiększających lub zmniejszających saldo początkowe na danym koncie może być więcej. Mogą również występować zapisy tyko po jednej stronie konta, a na drugiej może nie być ich wcale. Może w danym okresie rozliczeniowym na danym koncie nic się nie zmieniać. W celach poglądowych zajmę się tylko tymi dwoma zapisami, ponieważ w pozostałych przypadkach postępujemy analogicznie.

 • Na koniec okresu rozliczeniowego zamykamy konta. Przed dokonaniem tego najpierw podkreślamy jedną linią obie strony konta i obliczamy sumy kwot zaksięgowanych po obu stronach danego konta. Suma kwot zaksięgowanych po danej stronie konta nazywamy obrotem tej strony konta.
 • Następnie po tej stronie konta, gdzie te obroty są mniejsze, wpisujemy różnicę, która wystąpiła pomiędzy obrotami obu stron. Różnica ta jest saldem końcowym konta.
 • Powtórnie podkreślamy pojedynczą linią obie strony konta, tak by po podsumowaniu, po obu stronach konta uzyskana została ta sama wartość. Zapisu tego dokonujemy w celu sprawdzenia poprawności obliczenia salda końcowego. Nazywamy to bilansowaniem konta.
 • Po wpisaniu kwot końcowych- konto podkreślamy podwójną linią. Oznacza to, że zostało ono zamknięte.

Zatem na koniec okresu obrachunkowego nasze konta wyglądają następująco:

Saldo końcowe (sk) danego konta na dany okres rozliczeniowy, jednocześnie jest saldem początkowym konta na początku następnego okresu rozliczeniowego.

Przyjrzyjmy się teraz zapisom na koncie z debetowym saldem początkowym.  Zwróćmy uwagę, że w tym układzie saldo końcowe zapisane jest po prawej stronie. Ten zapis jednak dokonany jest w taki sposób by sprawdzić sumę końcową. Wykazuje ona przewagę obrotów po stronie lewej nad obrotami po stronie prawej. Dlatego pomimo, iż w tym zapisie ta różnica znajduje się po stronie prawej, w rzeczywistości jest to saldo debetowe.

Na początek następnego okresu zapisane zostanie po lewej stronie jako saldo początkowe debetowe.

W przypadku zapisów na koncie z kredytowym saldem początkowym, z tego samego powodu saldo końcowe znajduje się po lewej stronie (wykazuje ono przewagę obrotów po stronie prawej). Dlatego pomimo, iż w tym zapisie ta różnica znajduje się po stronie lewej, w rzeczywistości jest to saldo kredytowe.

Na początek następnego okresu zapisane zostanie po prawej stronie jako saldo początkowe kredytowe.

Zgodnie z zasadą ciągłości wartość salda początkowego następnego okresu jest równa wartości salda końcowego na koniec poprzedniego okresu.

Przykłady funkcjonowania kont: debetowego i kredytowego:

 

[Osoby, które korzystają z tej strony sporadycznie informuję, na tej stronie znajdują się artykuły, w których można wyczytać jak i dlaczego księgujemy na konta bilansowe (Jak księgować na konta bilansowe?), na konta rozrachunkowe (Jak księgować rozrachunki?), na konta wynikowe (Jak księgować przychody i koszty?). Wszystkie zasady i ich wyjaśnienie dotyczące stron księgowania znajdują się w artykule (Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania.) Zapraszam do nich wszystkie zainteresowane osoby.]

Zapraszam również się do przeczytania innych zagadnień ujętych na tej stronie.  Do większości artykułów można przejść poprzez "Spis treści" znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Napisany został w postaci linków do nich. Większość zadań i testy  ujęte są w osobnym Menu- poniżej. Szczególnie te osoby, które dopiero zaczynają naukę rachunkowości zapraszam do nauki "po kolei", zgodnie ze spisem treści- będzie łatwiej zrozumieć.

Informuję, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]

Osoby zainteresowane zapraszam również do "Kromki", w której znajduje się kilkuminutowa, ciekawa bo dość nietypowa, interpretacja niedzielnych czytań. Jej współautorami jest młodzież z Duszpasterstwa Młodzieży. Reklama umieszczona jest pod MENU. Wejście na stronę "Kromki" po kliknięciu w reklamę.