Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Na jakie grupy dzielimy przychody? Klasyfikacja przychodów.

rodzaje przychodów

W celu zapewnienia informacji, które są potrzebne do wykonania sprawozdania finansowego konto przychody jest podzielone poziomo na różne konta syntetyczne.

Możemy powiedzieć, że ze względu na procesy zachodzące w działalności gospodarczej, przychody dzielimy na dwie podstawowe grupy:

 1. Przychody operacyjne czyli przychody związane z działalnością statutową przedsiębiorstwa.
 2.  Przychody finansowe.

Ad. 1.

Działalność operacyjna przedsiębiorstwa to jego działalność statutowa, czyli taka działalność do której została ona powołana.

 W skład przychodów operacyjnych wchodzą:

a.      Przychody ze sprzedaży

b.      Pozostałe przychody operacyjne.

Ad. a.

Przychody ze sprzedaży są związane bezpośrednio z działalnością statutową przedsiębiorstwa.

W zależności od przedmiotu działalności przedsiębiorstwa działalność statutowa polega na:

 • wytwarzaniu wyrobów- w przedsiębiorstwie produkcyjnym, wykonywaniu robót budowlano montażowych- w przedsiębiorstwie budowlanym,
 • świadczeniu usług- w przedsiębiorstwie usługowym.

W przedsiębiorstwie handlowym działalność statutowa polega na wykonywaniu obrotu towarowego. Dlatego przychody ze sprzedaży, (w zależności od przedmiotu działalności przedsiębiorstwa), możemy podzielić na dwie grupy:

 • Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych, robót budowlano- montażowych lub usług.
 • Przychody ze sprzedaży towarów materiałów.

Ad. b.

Pozostałe  przychody operacyjne są związane pośrednio z działalnością statutową jednostki. Nie jest celem przedsiębiorstwa generowanie tych przychodów. Powstają one niejako „przy okazji” prowadzenia działalności.

Należą do nich między innymi:

 • Przychody ze zbycia środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych.
 • Odpisane przedawnione zobowiązania.
 • Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny.
 • Otrzymane darowizny.
 • Od roku 2016 do pozostałych przychodów zaliczamy również te, które są wynikiem tzn. zdarzeń nadzwyczajnych do których zaliczamy np. pożary, zalania czy inne kataklizmy. Wcześniej zaliczane były one do zysków nadzwyczajnych. Obecnie to pojęcie stosowane jest tylko w przypadku przedsiębiorstw ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

Ad. 2.

Przychody finansowe są przychodami, które powstają w jednostce w wyniku przeprowadzania przez nią operacji finansowych.

Należą do nich między innymi:

a)     Przychody z tytułu dywidend, czyli udziału w zyskach.

b)     Przychody uzyskane z tytułu odsetek zgromadzonych na koncie.

c)     Przychody ze sprzedaży aktywów finansowych.

d)     Dodatnie różnice kursowe (związane ze sprzedażą i zakupem w walutach obcych oraz wymianą walut).

e)     Odpisy aktualizujące wartości aktywów finansowych.

Te konta są kontami syntetycznymi. Tak jak wszystkie przychody, mają one charakter pasywów i księgujemy je po stronie prawej- Cr, Ma. (Z czego to wynika opisałam w artykule: Jak księgować przychody i koszty?).

Podział  przychodów można przedstawić w poniższej tabeli.

Przychody

Przychody ze sprzedaży produktów

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

Pozostałe przychody operacyjne

Przychody finansowe

 

[Polecam również artykuł: Na jakie grupy dzielimy koszty? Klasyfikacja kosztów.]

[Zapraszam również do przeczytania innych zagadnień ujętych na niej.  Do każdego artykułu można przejść poprzez "Spis treści", znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Napisany jest w postaci linków do tych artykułów. Większość zadań i testy  ujęte są osobno, w Menu poniżej Menu z teorią.

Zapraszam również do korzystania z artykułów "po kolei" (zgodnie ze Spisem treści), gdyż uczę  rachunkowości na tej stronie "krok po kroku". Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]