Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Jak obliczać wynik finansowy netto?

obliczanie wyniku finansowego

 

Przed przeczytaniem tego artykułu polecam przeczytać artykuł: Co to jest zysk?

W celu policzenia wartości wyniku finansowego netto najpierw liczymy wynik finansowy brutto.

Wynik finansowy brutto jest równy różnicy pomiędzy dwoma sumami:

1)     pierwsza z nich to suma wszystkich przychodów i zysków nadzwyczajnych,

2)     druga to suma wszystkich kosztów i strat nadzwyczajnych.

Jeżeli wynik finansowy brutto jest dodatni mamy do czynienia z zyskiem finansowym brutto, gdy ujemny ze stratą brutto.

W przypadku gdy w przedsiębiorstwie występuje zysk brutto, ma ono obowiązek wpłacić do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy. Gdy występuje strata podatek dochodowy jest równy 0.

Zakładając liniową formę opodatkowania podatkiem 19% możemy napisać:

Podatek dochodowy:

1)     = 19%* [ ∑ (przychody + zyski nadzwyczajne)- ∑(koszty + straty nadzwyczajne) ]

gdy

[ ∑ (przychody + zyski nadzwyczajne)- ∑(koszty + straty nadzwyczajne) ] >0

 

2)     0

gdy [ ∑ (przychody + zyski nadzwyczajne)- ∑(koszty + straty nadzwyczajne) ] < 0 lub gdy =0.

Ponieważ po roku 2015 pojęcie zysków i strat nadzwyczajnych dotyczy tylko banków, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, a w pozostałych zakładach tego typu straty i zyski zaliczamy do przychodów i kosztów operacyjnych, drugi składnik każdej sumy najczęściej przyjmuje wartość zero. Dlatego ten wzór na podatek dochodowy w pozostałych zakładach sprowadza się do poniższego wzoru:

 

Podatek dochodowy:

 

1)     = 19%* (∑ przychody - ∑koszty )

 

gdy

 

(∑ przychody - ∑koszty )>0

 

 2)     0

 

gdy [ ∑ przychody - ∑koszty] < 0 lub gdy =0.

W celu policzenia wyniku finansowego netto od wyniku finansowego brutto odejmujemy podatek dochodowy.

Wynik finansowy netto jest równy:                                                                               

 [ ∑ (przychody + zyski nadzwyczajne)- ∑(koszty + straty nadzwyczajne) ]- podatek dochodowy.

Ponieważ po roku 2015 pojęcie zysków i strat nadzwyczajnych dotyczy tylko banków, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, a w pozostałych zakładach tego typu straty i zyski zaliczamy do przychodów i kosztów operacyjnych, drugi składnik każdej sumy najczęściej przyjmuje wartość zero. Dlatego ta różnica najczęściej sprowadza się do poniższego wzoru:

Wynik finansowy netto jest równy:                                                                               

 ( ∑ przychody - ∑koszty )- podatek dochodowy

Przykłady pojawienia się zysku:

  1. Przedsiębiorstwo sprzedaje zapasy (towary, materiały, produkty lub półprodukty), za wyższą kwotę, od kosztu ich produkcji lub zakupu. Zysk ze sprzedaży tych zapasów jest równy różnicy pomiędzy wartością produkcji lub zakupu. W tym wypadku rosną aktywa (zamiana zapasów o niższej wartości na środki pieniężne o wartości wyższej), a po stronie pasywów pojawia się zysk. Rosną wtedy aktywa i pasywa. Suma bilansowa rośnie.
  2. Przedsiębiorstwo nalicza odsetki karne kontrahentowi. Rosną wtedy należności ze strony kontrahenta, które stanowią przychód finansowy dla przedsiębiorstwa. Oznacza to, że o tą wartość wzrasta zysk przedsiębiorstwa. Rosną aktywa i pasywa. Suma bilansowa rośnie.
  3. Odpisanie zobowiązań z tytułu weksli przedawnionych. (Informacja dla tych, którzy wiedzą już co to jest weksel). Takiego odpisu dokonujemy, gdy wcześniej wystawiliśmy weksel i aktualnie uległ on przedawnieniu. Do tego momentu my posiadaliśmy zobowiązanie, a ktoś posiadał nasz weksel o określonej wartości. Gdy weksel ulegnie przedawnieniu, nie musimy oddawać tego długu. Dlatego pojawia się nam wtedy przychód finansowy, a zobowiązania maleją. Artykuł w którym będzie można przeczytać na temat weksli i artykuł na temat tego zysku: Czym są i jak księgować weksle własne? Gdzie występują w bilansie? W trakcie tej operacji maleje zobowiązanie, a rosną kapitały własne. Aktywa pozostają bez zmian. Jest to zatem operacja pasywno pasywna. Suma bilansowa pozostaje bez zmian.

Przykłady pojawienia się straty:

  1. Przedsiębiorstwo sprzedaje towary, które były zakupione za wyższą kwotę, po niższej kwocie. Występuje wtedy spadek wartości aktywów. Suma bilansowa maleje. Po stronie pasywów pojawia się strata.
  2. Za opóźnienie w płatności, przedsiębiorstwu  są naliczane odsetki karne. Rosną wtedy zobowiązania wobec kontrahenta, które stanowią koszty finansowe dla przedsiębiorstwa. O tę samą kwotę rośnie strata. Suma bilansowa pozostaje bez zmian.
  3. Odpisanie weksli przedawnionych obcych, czyli wtedy to ktoś jest naszym dłużnikiem (my jesteśmy w posiadaniu weksla, on ma dług wobec nas). W momencie gdy weksle się przedawni, nasza należność przestaje istnieć. Nikt nam tego długu nie odda. Dlatego ponosimy stratę. Artykuł na ten temat: Czym są i jak księgować weksle obce? Gdzie występują w bilansie? W trakcie tej operacji maleją nam należności, które są aktywami i maleje nam zysk, a właściwie pojawia się strata, która obniża nam wartość kapitału własnego. Zatem maleją nam zarówno aktywa jak i pasywa. Jest to operacja aktywno- pasywna malejąca. Suma bilansowa maleje.

[Osoby które korzystają sporadycznie z tej strony lub znalazły się na niej przypadkowo, zapraszam do przeczytania również innych zagadnień ujętych na tej stronie. Do większości artykułów można przejść poprzez "Spis treści" znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Napisany został w postaci linków do nich. Przycisk do większości zadań i testów znajduje się w górnej części strony.

Zapraszam do korzystania z artykułów "po kolei" (zgodnie ze spisem treści), gdyż na tej stronie uczę rachunkowości "krok po kroku". Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]