Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Naliczanie amortyzacji- zadanie.

naliczanie amortyzacji

Teoria na ten temat w artykule: Jak naliczać i księgować amortyzację? Link do kolejnego zadania: Naliczanie amortyzacji. Wartość bilansowa środków trwałych- zadanie.

W przedsiębiorstwie Lambda na koniec 2013 roku na stanie znajdują się następujące środki trwałe:

  • wiertarka o wartości początkowej 600 zł i stawki procentowej odpisu 10%,
  • samochód o wartości początkowej 25 000 i stawki procentowej 20%.

Polecenia do wykonania:

  1. Policz ile wynosiła roczna i miesięczna wartość umorzenia następujących środków.
  2. Policz również ich wartość księgową na koniec roku 2014, jeżeli ich wartość księgowa na koniec roku 2013 wynosiła odpowiednio:
  • wiertarki 460 zł,
  • samochodu 20 000 zł.
  1. Zapisz i zaksięguj wartości sald początkowych na początek 2015 roku.
  2. Wykonaj księgowanie w miesiącu styczniu 2015 roku.
  3. Zamknij konta umorzenia i środków trwałych.
  4. Jaka jest wartość księgowa tych środków trwałych na koniec stycznia 2015roku ?

Ad.1.

Roczny odpis amortyzacyjny środków trwałych obliczamy zgodnie ze wzorem:

ar= a%*Wp/100

gdzie:

a%- roczna stawka procentowa opisu amortyzacyjnego

Wp- wartość początkowa środka trwałego

Zatem:

Roczny odpis amortyzacyjny wiertarki wynosi 10%*600/100%=60 zł, miesięczny 60/12= 5 zł.

Roczny odpis amortyzacyjny samochodu wynosi 20%* 25 000/100%= 5 000zł, miesięczny 5000/12 = 416,67 zł.

Ad. 2.

Na koniec grudnia 2014 roku wartość wiertarki jest o 60 zł mniejsza niż na koniec 2013 roku, tzn. wynosi ona 460- 60= 400 zł.

Wartość samochodu zaś jest mniejsza o 5 000 zł niż na koniec 2013 roku i wynosiła 15 000 zł.

Wartość bilansowa danego środka trwałego jest różnicą pomiędzy wartością początkową tego środka trwałego, a wartością jego umorzenia.

Zatem wartość umorzenia wiertarki na początku 2015 roku wynosiła 600-400= 200zł, a wartość umorzenia samochodu na początku 2015 roku wynosiła 25 000- 15 000= 10 000zł.

Ad I.

Salda początkowe na kontach teowych na początku 2015 roku przedstawiały się następująco:

Ad. II.

Księgowania w miesiącu styczniu wyglądały następująco:

Ad III.

 

Ad. IV.

Wartość bilansowa środków trwałych na koniec stycznia 2015 roku wynosiły:

Środki trwałe 25 600- 10 621067= 14 987,33

Wiertarka 600- 205= 395

Samochód 25 000- 10 416,67= 14 583,33

Sprawdzenie obliczeń: 395+ 14 583,33= 14 987,33

[Tematy artykułów na tej platformie można obejrzeć w artykule "Spis treści" (znajduje się na samej górze po lewej ręce). Napisany został w postaci linków do tych artykułów.

Zapraszam do korzystania z artykułów "po kolei" (zgodnie ze Spisem treści), gdyż uczę  rachunkowości na tej stronie "krok po kroku". Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości. Większość zadań i testy  ujęte są osobno, w Menu poniżej Menu z teorią, po lewej stronie.]