Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Czym są "Środki pieniężne w drodze"? Co księgujemy na konto o tej nazwie?

środki pieniężne z drodze

Zanim przejdziemy do księgowania czeków omówię najpierw konto "Środki pieniężne w drodze", ponieważ w trakcie księgowania czeków będziemy korzystać z tego konta.

Środki pieniężne w drodze,  tak jak inne środki pieniężne są aktywami. W bilansie należą do grupy innych aktywów pieniężnych, które znajdują się na samym dole Inwestycji krótkoterminowych (wg. wzoru bilansu będącego załącznikiem w ustawie o rachunkowości).

Na konto „Środki pieniężne w drodze" księgujemy środki pieniężne, znajdujące się pomiędzy kasą przedsiębiorstwa, a jego rachunkiem bankowym oraz znajdujące się pomiędzy różnymi rachunkami bankowymi tego przedsiębiorstwa- gdy przedsiębiorstwo posiada rachunki bankowe prowadzone przez różne oddziały banku lub przez różne banki. Na tym koncie księgujemy również czeki rozrachunkowe po złożeniu ich w banku, gdy czekamy na potwierdzenie ich realizacji z banku- patrz artykuł "Jak zaksięgować czeki obce- rozrachunkowe?"

Bezpośrednio po wpłacie pieniądze z kasy do banku, w większości przypadków nie dysponujemy jeszcze potwierdzeniem z banku o dokonanej przez nas transakcji. Podobnie dzieje się gdy przelewamy środki pieniężne z jednego konta przedsiębiorstwa na  inne. Potwierdzeniem z banku jest Wyciąg Bankowy (WB), który otrzymujemy dopiero po pewnym czasie.

W pierwszym przypadku środki pieniężne znajdują się już poza kasą przedsiębiorstwa, a więc nie mogą już być ewidencjonowane na koncie „Kasa”. Ponieważ jednak nie posiadamy jeszcze  Wyciągu Bankowego, nie możemy wpisać jeszcze wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. W takim wypadku korzystamy z konta „Środki pieniężne w drodze”.

 W praktyce korzystamy z tego konta  w następujących przypadkach:

  1. W czasie  przekazywania z kasy na rachunek bankowy  i z rachunku bankowego do kasy.
  2. W czasie przekazywania pomiędzy rachunkami bankowymi.
  3. Gdy są wpłacane przez inkasentów za pośrednictwem poczty lub banku.

Funkcjonowanie konto „Środki pieniężne w drodze” może odbywać się na dwa sposoby:

  1. W ciągu całego miesiąca.
  2. Na koniec miesiąca.

Ad.1.

W tym wypadku, na koncie „środki pieniężne w drodze” zapisujemy wszystkie niepotwierdzone przez bank w danym dniu wpłaty do banku. Występuje tutaj pełna zgodność pomiędzy saldem rachunku bieżącego w danej jednostce i w banku. Większa jest jednak ilość księgowań niż w przypadku drugim.

Ad.2.

W tym wypadku, na konto „środki pieniężne w drodze” przenosimy sumy niepotwierdzone przez bank raz w miesiącu, w ostatnim jego dniu. Wpłaty dokonywane w trakcie miesiąca są przenoszone na konto „Rachunek bieżący”, jeszcze zanim dostaniemy z banku Wyciąg Bankowy. Takie postępowanie wymaga mniejszej liczby księgowań, narusza  jednak zasadę zgodności zapisu na koncie „rachunek bieżący” w danej jednostce i zapisu w banku.

Zapisy operacji w sytuacji gdy na konto środki pieniężne w drodze księgujemy operacje na bieżąco w ciągu całego miesiąca, umieszczone są na kontach teowych poniżej:


konta teowe dotyczące działań na koncie środki pieniężna w drodze na bieżąco w ciągu miesiąca

Gdzie poszczególne operacje to:

  1. Wpłata gotówki z kasy do banku (BDWW)-bankowy dowód wpłaty własnej. Jedną z takich operacji jest wpłata utargu na rachunek bankowy.
  2. W-B potwierdzenie wpłaty środków pieniężnych na rachunek bieżący. Jedną z takich operacji jest wpływ utargu na rachunek bankowy.
  1. Pobranie gotówki z bankomatu za pomocą karty płatniczej- na podstawie WB.
  2. Wpłata pobranej wcześniej gotówki do kasy- na podstawie KP. 

W drugim przypadku na konto „Środki pieniężne w drodze” księgujemy zbiorczo wszystkie wpłaty i wypłaty na rachunek bieżący, które do końca miesiąca nie zostały potwierdzone przez bank.

Jeszcze tylko jedna uwaga.

Jeśli chodzi o operację 3 i 4 to oczywiście najpierw pobieramy gotówkę z bankomatu, a potem ją wpłacamy do Kasy. Z księgowaniem dokumentów może być jednak odwrotnie. Może się zdarzyć, że najpierw zdążymy wpłacić gotówkę do Kasy, a później dopiero dostajemy Wyciąg Bankowy. Dlatego mogą one być odwrotnie zapisane na konta tzn. może się zdarzyć, że najpierw księgujemy operację oznaczoną u nas numerem 4, a potem numerem 3. Ważne jest byśmy pamiętali, że "nie ma księgowania bez dokumentu" i byśmy wiedzieli którą operację księgujemy na jakie konta.

Wiadomo, że jeżeli najpierw wpłaciliśmy gotówkę do Kasy, to tę operację księgujemy na podstawie wystawionego przez nas dokumentu KP. Operację 3 księgujemy na podstawie Wyciągu Bankowego, dopiero wtedy gdy otrzymamy taki dokument.

Kolejność księgowania zależy od daty wystawienia dokumentu KP i od daty otrzymania Wyciągu Bankowego. Jest ona istotna tylko wtedy gdy te daty są różne.

Podstawa prawną dotyczącą zapisów na koncie „Środki pieniężne w drodze” jest rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 289).

 

[Osoby, które korzystają z tej strony sporadycznie, lub znalazły się na niej przypadkowo, zapraszam do przeczytania innych zagadnień ujętych na tej stronie. Do większości artykułów można przejść poprzez "Spis treści", który umieszczony jest w lewym górnym rogu.  Napisany został w postaci linków do tych artykułów.Większość zadań i testy ujęte są osobno, na górze strony.

Zapraszam również do korzystania z wszystkich artykułów "po kolei", gdyż na tej stronie tłumaczę rachunkowość "krok po kroku". Informuję, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości. ]