Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Jak księgować kredyt bankowy, spłaty kredytu oraz koszty kredytu?

karta kredytowa

W działalności przedsiębiorstwa kredyty stanowią ważne źródło finansowania zasobów majątkowych.

Ujęte są w bilansie zarówno w  zobowiązaniach długo jak i krótkoterminowych.  

Z definicji zobowiązań długo i krótkoterminowych, wiemy, że kredyty długoterminowe są pobrane na okres  dłuższy niż 12 miesięcy. Kredyt który będzie miał krótszy okres spłacenia, jest kredytem krótkoterminowym.

Księgowanie pobrania kredytu.

Pobranie kredytu finansowego wiąże się jednocześnie z wpływem środków finansowych na rachunek bieżący lub na jakiś rachunek celowy. Zatem w trakcie pobierania kredytu, z jednej strony rośnie nam ilość pasywów, z drugiej ilość środków pieniężnych na kontach przedsiębiorstwa. Pasywa w postaci pobranego kredytu (długo lub krótkoterminowego) są źródłem finansowania aktywów w postaci środków pieniężnych.

Rosną zatem zarówno pasywa, jak i aktywa. Gdybyśmy chcieli tę operację gospodarczą zakwalifikować do rodzajów operacji, musimy stwierdzić, że jest to operacja pasywno- aktywna rosnąca. Suma bilansowa rośnie o wartość pobranego kredytu.

Wiemy, że aktywa rosną po stronie aktywnej (Wn, Dt), a pasywa po stronie pasywnej (Ma, Cr) operacja ta jest zatem zapisywana na koncie „Rachunek bieżący” lub jakimś rachunku celowym (w zależności od rodzaju kredytu) po Wn i na koncie kredyty długo lub krótkoterminowe po stronie Ma (w zależności od rodzaju kredytu).

Zapis operacji gospodarczej pobrania kredytu przedstawiam poniżej na kontach teowych.

Dokonujemy go na podstawie dokumentu -Wyciąg Bankowy WB.

Należy też zaznaczyć, że konto kredytu również powinno być opisane co najmniej jako długo lub krótkoterminowy, ponieważ ma to ogromne znaczenie. Ja piszę tylko kredyt, ponieważ robię to tylko w celach poglądowych.

księgowanie pobranego kredytu na kontach teowych

Gdzie:

1-     pobrany kredyt

Księgowanie prowizji i odsetek.

Jak należy się domyślać pobranie kredytu jest również związane z kosztami. Banki przecież nie pracują za darmo. Udzielając kredytu muszą coś zarabiać.

Koszty kredytu to prowizje, które pobiera bank od udzielanego kredytu i oprocentowanie, które musimy zapłacić w trakcie jego spłacania.

Dla pobierającego kredyt przedsiębiorstwa koszty kredytu są kosztami finansowymi.

Jak zapewne pamiętamy koszt powoduje zmniejszenie pasywów, w postaci zysku, dlatego mają one charakter aktywów (chociaż nimi nie są) i zapisujemy je po stronie aktywnej (Dt, Wn).

Zapis prowizji sprowadza się zatem do zapisu zmniejszenia aktywów w postaci środków pieniężnych na rachunku bieżącym (po stronie przeciwnej do strony aktywnej, czyli po stronie Cr, Ma) i do zapisu kosztu finansowego (po stronie aktywnej, czyli Dt, Wn).

Zapisu tego również dokonujemy na podstawie Wyciągu Bankowego (WB).

W przypadku gdy przedsiębiorstwo do konta koszty finansowe prowadzi konto analityczne prowizje bankowe, robimy zapis powtarzalny na tym koncie (na rysunku operacja ujęta na koncie w nawiasie kwadratowym).

księgowanie prowizji na kontach teowych

Gdzie:

1- koszty finansowe w postaci prowizji

Księgowanie spłaty kredytu.

Spłacając raty kredytu z rachunku bieżącego, pomniejszamy swoje zobowiązanie wobec banku. Jednocześnie maleje nam ilość środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

W trakcie tej operacji maleją nam pasywa w postaci kredytu i aktywa w postaci środków pieniężnych na rachunku bieżącym. Zatem jest to operacja aktywno- pasywna zmniejszająca. Aktywa i pasywa maleją o tę samą wartość, o tę wartość maleje również suma bilansowa.

Pamiętamy, że pasywa maleją po przeciwnej stronie od strony pasywnej tzn. maleją po stronie lewej (Dt, Wn). Aktywa zaś maleją po stronie przeciwnej od strony aktywnej tzn. maleją po stronie prawej Cr, Ma.

Na koncie kredyty (odpowiednio długo lub krótkoterminowe), księgujemy tą operację po stronie Wn. Na koncie rachunek bieżący zapisujemy ją po stronie Ma.

Dokumentem na podstawie którego dokonujemy tego księgowania jest Wyciąg Bankowy (WB).

Poniżej przedstawię zapis tej operacji na kontach teowych.

Zapis spłaty raty kredytu:

spłata kredytu na kontach teowych

Gdzie:

1- rata kredytu.

Zdarza się, że przedsiębiorstwo ma chwilowe kłopoty z płynnością finansową. W takim wypadku może nie mieć środków do terminowej spłaty kredytu. O takich kredytach mówimy, że są „przeterminowane”.

W takim wypadku od kredytów przeterminowanych bank ściąga większe odsetki. Dlatego te kredyty te należy spłacać w pierwszej kolejności.

Jako kredyty „bardziej wymagalne” znajdują się na specjalnym koncie dokładnie o tej nazwie „kredyty przeterminowane”. Na to konto przeksięgowujemy kredyty gdy stają się przeterminowane. Robimy to dla przejrzystości zapisów i po to by starsze długi były uiszczane w pierwszej kolejności.

Przeksięgowanie przeterminowanego kredytu polega na tym, że wartość kredytów na koncie „kredyty bankowe” (albo kredyty długo lub krótkoterminowe) ulega zmniejszeniu, a na koncie „kredyty przeterminowane” rośnie.

Dokumentem na podstawie którego dokonujemy tego księgowania nazywamy Poleceniem Księgowania (Pk), które sami wystawiamy.

Ponieważ kredyty są źródłami finansowania czyli pasywami, zatem zmniejszające się „kredyty bankowe” (albo odpowiednio kredyty długo czy krótkoterminowe) piszemy po stronie Wn, a wzrost wartości na koncie „kredyty przeterminowane” księgujemy po stronie Ma.

Zapis operacji przeksięgowania kredytu i spłaty kredytów przeterminowanych oraz spłaty odsetek i prowizji na kontach teowych wygląda następująco:

Zapis operacji przeksięgowania kredytu i spłaty kredytów przeterminowanych oraz spłaty odsetek i prowizji na kontach teowych

Gdzie:

1. Odsetki i prowizje bankowe od kredytu (na podstawie bankowej noty obciążeniowej).

2. Przeksięgowanie kredytów przeterminowanych (na podstawie Pk).

3. Spłata kredytu przeterminowanego (na podstawie Wyciągu Bankowego WB).

 

[Zapraszam do przeczytania innych zagadnień ujętych na tej stronie. Do większości artykułów można przejść poprzez "Spis treści" znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Napisany został w postaci linków do nich. Większość zadań i testy ujęte są osobno, na górze strony.

Zapraszam, szczególnie osoby rozpoczynające naukę rachunkowości, do korzystania z wszystkich artykułów "po kolei", zgodnie ze spisem treści, gdyż na tej stronie tłumaczę rachunkowość "krok po kroku".

Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]