Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Jak zaksięgować czeki obce- rozrachunkowe?

księgowanie czeków obcych

W ewidencji czeków obcych (wystawionych dla rozpatrywanego przedsiębiorstwa) możemy wyróżnić trzy momenty:

1.Przyjęcie czeku od kontrahenta.

2.Złożenie czeku w banku do realizacji.

3.Realizacja czeku.

Przyjęcie czeku od kontrahenta.

Przyjęcie przez nasze przedsiębiorstwo czeku od kontrahenta powoduje zmniejszenie lub likwidację jego długu względem naszego przedsiębiorstwa. Długi kontrahenta zapisane są u nas jako należności. W momencie przyjęcia czeku, który pokrywa dług kontrahenta względem nas maleją nasze należności, a rośnie wartość innych środków pieniężnych, do których zaliczamy czeki. 

Jak wiemy należności, podobnie jak czeki, należą do aktywów. Mamy zatem do czynienia z operacją aktywno- aktywną, polegającą na tym, że jedno aktywo maleje (w tym wypadku są nimi należności), a drugie rośnie („inne środki pieniężne”)

Ponieważ aktywa maleją po prawej stronie (Cr, Ma), wartość czeku księgujemy po stronie Ma na koncie rozrachunki z odbiorcami (mówimy o uznaniu tego konta).

Ponieważ aktywa rosną po stronie lewej (Dt, Wn) na koncie „Inne środki pieniężne” tę operację księgujemy po tej stronie. To konto obciążamy.

Do  konta „Inne środki pieniężne" możemy prowadzić również analitykę i posiadać konto analityczne „Czeki obce rozrachunkowe”. W takiej sytuacji oczywiście mamy podwójne księgowanie po tej samej stronie: raz na koncie syntetycznym, drugi raz powtórzenie tego zapisu na koncie na koncie analitycznym.

Zapis operacji  przyjęcia czeku obcego od kontrahenta na kotach teowych podany jest poniżej.


Przedstawienie na kontach teowych operacji zaksięgowania przyjęcia czeku rozrachunkowego od kontrahenta

Złożenie czeku w banku do realizacji.

Po złożeniu czeku rozrachunkowego w banku do realizacji, nasze przedsiębiorstwo nie posiada go już na stanie. Ponieważ oczekuje na potwierdzenie jego realizacji w banku, mamy do czynienia ze” Środkami pieniężnymi w drodze”. Możemy więc stwierdzić, że w wyniku tej operacji maleje nam wartość „Innych środków  pieniężnych”, a rośnie nam wartość „Środków pieniężnych w drodze”.

Podobnie jak inne środki pieniężne, środki pieniężne w drodze są aktywami. Mamy więc do czynienia z operacją aktywno- aktywną. Jedne aktywa, którymi są inne środki pieniężne maleją, za to rosną nam inne aktywa, którymi są środki pieniężne w drodze. Sytuacja jest analogiczna do powyższej. Obciążamy konto środki pieniężne w drodze (piszemy po stronie lewej- Dt, Wn, bo ich ilość rośnie), a uznajemy konto „Inne środki pieniężne” (piszemy po stronie prawej- Cr- Ma, bo ich ilość rośnie).

Zakładając, że prowadzimy analitykę opisaną powyżej zapis dotyczący „Innych środków pieniężnych” powtarzamy na koncie analitycznym „Czeki obce rozrachunkowe”.

Zapis operacji  złożenia w banku do realizacji czeku obcego na kotach teowych podany jest poniżej

Przedstawienie na kontach teowych zaksięgowania operacji złożenia w banku czeku do realizacji

Realizacja czeku.

Po realizacji czeku, bank przysyła nam Wyciąg Bankowy. Po otrzymaniu tego dokumentu uznajemy, że czek został zrealizowany. Teraz dopiero możemy zaksięgować wzrost środków pieniężnych na koncie naszej firmy. Ilość środków pieniężnych w drodze maleje, a na rachunku bankowym rośnie.

Ponieważ na koncie „Rachunek bieżący” również znajdują się aktywa, znowu mamy operację aktywno- aktywną. Obciążamy zatem konto „Rachunek bieżący (księgujemy po stronie aktywów lewej Dt, Wn, gdyż wartość tych aktywów rośnie) i uznajemy konto „Środki pieniężne w drodze” (księgujemy po stronie przeciwnej- prawej Ma, gdyż wartość tych aktywów maleje).

Księgowanie wszystkich tych trzech operacji dotyczących księgowania czeków obcych rozrachunkowych  ujęte na poniższych kontach teowych:

Księgowanie na kontach teowych wszystkich operacji związanych z realizacją czeku obcego rozrachunkowego

[Polecam również artykuł Jak księgować czeki gotówkowe? oraz artykuł Czym są czeki? Jakie są rodzaje czeków? Jak posługiwać się czekiem?]

 

[Osoby, które korzystają z tej strony sporadycznie, lub znalazły się na niej przypadkowo, zapraszam do przeczytania innych zagadnień ujętych na niej.  "Do każdego artykułu można przejść poprzez "Spis treści" znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Napisany został w postaci linków do tych artykułów. Większość zadań i testy  ujęte są osobno. Przycisk do nich znajduje się w górnej części strony.

Zapraszam do korzystania z artykułów "po kolei" (zgodnie ze spisem treści), gdyż uczę  rachunkowości na tej stronie "krok po kroku". Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]