Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Jak zaksięgować przekazanie środka trwałego w formie darowizny?

księgowanie przekazanie środka trwałego

 

Jest to kolejny artykuł w którym poruszam temat "Księgowanie darowizny środka trwałego". Tym razem jednak nie jest to otrzymanie darowizny tylko przekazanie darowizny np. fundacji, stowarzyszeniu lub innemu podmiotowi.

Przekazanie środka trwałego w formie darowizny jest związane z jego likwidacją na stanie przedsiębiorstwa. Odpis i likwidacja środka trwałego została opisana w osobnym artykule: Jak zaksięgować odpis i likwidację środka trwałego?

Zatem odpowiedzmy sobie na pytanie: Jak księgować przekazanie środka trwałego w formie darowizny?

Przypominam, że darowizna nie jest celem prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli są zatem jakiekolwiek koszty lub przychody związane z darowizną zapasów czy środków trwałych, nie będą one należały do kosztów lub przychodów operacyjnych. Nie będą one również kosztami czy przychodami finansowymi, ani stratami czy zyskami nadzwyczajnymi, ponieważ darowizna nie należy do takich zdarzeń. Jest zatem oczywiste, że są to pozostałe koszty lub przychody operacyjne (w zależności od tego czy dajemy, czy otrzymujemy darowiznę).

Wyksięgowanie ze stanu środka trwałego polega na tym, że na koncie „Środki trwałe” wpisujemy (po Ma) jego wartość początkową, a na koncie „Umorzenie” wpisujemy (po Wn) jego dotychczasowe umorzenie. Nieumorzoną część  jego wartości początkowej wpisujemy  na konto "Pozostałe koszty operacyjne".

W ten sposób saldo końcowe na koncie analitycznym dotyczącym tego środka trwałego i jego umorzenia jest równe zero.

Dlaczego koszty nie przychody? Bo pozbywamy się części naszych aktywów, które posiadały określoną wartość księgową.

Wyksięgowanie środka trwałego ze stanu ujęte jest na kontach teowych poniżej:

wyksięgowanie środka trwałego na kontach teowych

Gdzie:

1-     Wartość początkowa środka trwałego

1a- Wartość dotychczasowego umorzenia środka trwałego

1b- Nieumorzona część środka trwałego czyli różnica pomiędzy wartością początkową i wartością dotychczasowego umorzenia.

Ponieważ wartość początkowa środka trwałego jest równa sumie wartości dotychczasowego umorzenia środka trwałego i nieumorzona część środka trwałego, suma zapisów po stronie Wn jest równa zapisowi po stronie Ma. Jest to zgodne z zasadą podwójnego zapisu. Księgowanie jest prawidłowe.

W przypadku przekazania zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako darowizny, nieumorzona część wartości początkowej, zamiast na koncie pozostałe przychody operacyjne, księgowana jest po Wn na koncie "Straty nadzwyczajne". Wynika to z zasady kontynuacji działalności.

Przekazanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako darowiznyna kontach teowych.

W przypadku gdy jesteśmy płatnikiem VAT przekazując środek trwały w formie darowizny, musimy sprawdzić czy w chwili zakupu przysługiwało nam odliczenie VAT. Nie musieliśmy go odliczać od VAT należnego- wystarczy, że takie odliczenie nam przysługiwało.

Jeżeli takie odliczenie nam przysługiwało, musimy naliczyć podatek VAT, który będziemy musieli oddać do Urzędu Skarbowego. Z drugiej strony (podobnie jak nieumorzona część przedsiębiorstwa) jest on naszym pozostałym kosztem operacyjnym.

Jak pamiętamy VAT, który musimy płacić do Urzędu Skarbowego to tzn. VAT należny. Księgowany jest po stronie Ma na konto "Rozrachunki z tytułu vat" (lub "Rozliczenie vat należnego"- jeśli posiadamy takie konto).

Jednocześnie musimy go doliczyć do pozostałych kosztów  operacyjnych. Jak wszystkie koszty na konto "Pozostałe koszty operacyjne" należny VAT wpisujemy po stronie Wn.

Podstawą naliczenia VAT jest wartość obiektu wg. cen sprzedaży netto stosowanych w obrocie z głównym odbiorcą lub wartość przeciętnej ceny z danej miejscowości lub danego rynku w dniu przekazania. Praktycznie w takiej sytuacji darowiznę należy opodatkować stawką taką, jaka wystąpiłaby w przypadku sprzedaży.

W przypadku gdy w chwili nabycia środka trwałego darczyńcy nie przysługiwało prawo odliczenia VAT naliczonego, darowizna nie podlega opodatkowaniu należnym podatkiem VAT.

Księgowanie VAT w przypadku przekazania darowizny środka trwałego ujęte jest na koncie teowym.

zaksięgowanie Vatu należnego na kontach teowych

2- Wartość podatku VAT naliczona od ceny rynkowej netto.

Jak widzimy księgowanie przekazania środków trwałych w formie darowizny jest bardzo podobne do księgowania likwidacji środka trwałego. Różnica polega na tym, że w przypadku gdy darczyńcy w chwili zakupu przysługiwało prawo odliczenia naliczonego VAT, należy wyksięgować VAT należny.

Poniżej na kontach teowych przedstawiam oba księgowania równocześnie.

Przekazanie środków trwałych w formie darowizny na kontach teowych.

 

Gdzie:

1-     Wartość początkowa środka trwałego

1a- Wartość dotychczasowego umorzenia środka trwałego

1b- Nieumorzona część środka trwałego czyli różnica pomiędzy wartością początkową i wartością dotychczasowego umorzenia.

2- Wartość podatku VAT naliczona od ceny rynkowej netto.

Jak pisałam powyżej. Jeżeli przedmiotem darowizny jest zorganizowana część jednostki, nieumorzona część wartości początkowej zamiast na konto "Pozostałe koszty operacyjne", będzie zaksięgowana (po Wn, Dt), na konto "Straty nadzwyczajne".

 

[Osoby, które korzystają z tej strony sporadycznie, lub znalazły się na niej przypadkowo informuję, na tej stronie znajduje się również artykuł "Jak zaksięgować otrzymanie darowizny środka trwałego? ". ]

[Zapraszam do przeczytania również innych zagadnień ujętych na niej.  Do każdego artykułu można przejść poprzez Spis treści znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Napisany został w postaci linków do tych artykułów. Większość zadań i testy  ujęte są osobno. Przycisk do nich znajduje się w górnej części strony.

Zapraszam do korzystania z artykułów "po kolei" (zgodnie ze Spisem treści), gdyż uczę  rachunkowości na tej stronie "krok po kroku". Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]