Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Jak zaksięgować odpis i likwidację środka trwałego?

księgowanie odpis i likwidację środka trwałego

Środek trwały jest amortyzowany do momentu gdy wartość jego umorzenia jest równa jego wartości początkowej. W tym momencie wartość środka trwałego zostaje całkowicie wliczona w koszty, dlatego przestajemy go dalej amortyzować.

Mówimy, że środek trwały został całkowicie umorzony. Wartość umorzenia tego środka trwałego staje się równa jego wartości początkowej.

Ponieważ wartość bilansowa środków trwałych jest równa różnicy pomiędzy ich wartością początkową, a wartością umorzenia, wartość bilansowa takiego środka jest równa zero.

Nie oznacza to jednak, że dany środek trwały nie ma prawa być w ewidencji księgowej, a wręcz przeciwnie. Dopóki jakiś środek trwały figuruje na stanie przedsiębiorstwa, powinien być ujęty w tej ewidencji. Po prostu na koniec okresu rozliczeniowego wartość takiego środka trwałego nie będzie już ujęta w bilansie.

Dopiero w chwili likwidacji środka trwałego musimy „zdjąć środek trwały z ewidencji środków trwałych”. Tzn. dokonujemy jego odpisu. W tym celu po Ma wpisujemy jego wartość na konto „Środki trwałe”, a po Wn wpisujemy wartość dotychczasowego umorzenia na konto „Umorzenie”. W opisanym przypadku te wartości są sobie równe.

Likwidacji środka trwałego może również wynikać z powodu zniszczenia, zużycia lub nieopłacalności jego dalszej eksploatacji. Wycofanie z używania środka trwałego może być również spowodowane przeznaczeniem tego środka do odsprzedaży lub przekazaniem w formie darowizny.

Księgowanie likwidacji środka trwałego

Likwidacji środka trwałego dokonujemy na podstawie druku LT. Jest to skrót, „likwidacja środka trwałego”.

Wartość początkową środka trwałego przeznaczonego do likwidacji wpisuje się na konto tego środka po stronie Ma. Po stronie Wn na koncie „Umorzenie” wpisujemy wartość dotychczasowego umorzenia. W ten sposób środek trwały przestaje istnieć na tych dwóch kontach.

Likwidacja środka trwałego, który został całkowicie umorzony na kontach teowych.

likwidacja środka trwałego na kontach teowych

Oczywiście wartość 1 jest równa tej wartości środka trwałego od której była naliczana amortyzacja.

Nie zawsze jest tak, że likwidujemy środek trwały, który już został całkowicie umorzony. Jeżeli jakiś środek trwały ulega likwidacji, gdy jeszcze nie został całkowicie zamortyzowany (czyli jego wartość nie została całkowicie wliczona w koszty), istnieje różnica pomiędzy jego wartością początkową, a jego umorzeniem. Ta różnica stanowi pozostały koszt operacyjny, dlatego wpisujemy ją na konto „Pozostałe koszty operacyjne” (po Wn jak wszystkie koszty).

Wyjątek stanowi przypadek gdy powodem wycofania z ewidencji księgowej niezamortyzowanego środka trwałego jest nieprzewidziane zdarzenie losowe. W takim wypadku różnicę pomiędzy wartością dotychczasowego umorzenia, a jego wartością początkową wpisujemy po Wn na konto "Straty nadzwyczajne".

Księgowania te zostały ujęte na kontach teowych poniżej:

Likwidacja środka trwałego w innych przypadkach niż wycofanie z ewidencji księgowej niezamortyzowanego środka trwałego na skutek nieprzewidzianego zdarzenia losowego.

wyżej opisane księgowanie na kontach teowych

Likwidacja środka trwałego w przypadku wycofania z ewidencji księgowej niezamortyzowanego środka trwałego na skutek nieprzewidzianego zdarzenia losowego.

powyższe księgowanie na kontach teowych

W obu przypadkach wartość księgowania 1b = wartości księgowania 1 – wartość księgowania 1a.

Gdzie:

1- wartość początkowa środka trwałego,

1a- wartość dotychczasowego umorzenia środka trwałego.

[Polecam również inne artykuły dotyczące księgowaniu środków trwałych. Znajdują się one w XV rozdziale Spisu treści w katalogu "Ewidencja środków trwałych". Można do nich również "przejść" klikając strzałki: poprz i nast, znajdujące się na samym dole].

[Osoby, które korzystają z tej strony sporadycznie, lub znalazły się na niej przypadkowo, zapraszam do przeczytania innych zagadnień ujętych na niej.  Do każdego artykułu można przejść poprzez "Spis treści." znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Napisany został w postaci linków do tych artykułów. Większość zadań i testy  ujęte są osobno. Przycisk do nich znajduje się w górnej części strony.

Zapraszam do korzystania z artykułów "po kolei" (zgodnie ze spisem treści), gdyż uczę  rachunkowości na tej stronie "krok po kroku". Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]