Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Jak zaksięgować otrzymanie darowizny środka trwałego?

księgowanie otrzymanie darowizny

Podaję link do artykułu z zadaniem dotyczącym tego tematu: Zadanie- Przyjęcie na stan darowizny środka trwałego i jej rozliczanie.

Link do artykułu: Jak zaksięgować przekazanie środka trwałego w formie darowizny?

Zwiększenie wartości środków trwałych może odbyć się na skutek ich zakupu, wytworzenia we własnym zakresie oraz na skutek:

  • Otrzymania go w formie darowizny.
  • Otrzymania go w formie aportu.
  • Ujawnienia nadwyżek środków trwałych.

W tym artykule zajmiemy się księgowaniem operacji: otrzymanie środków trwałych w formie darowizny.

podane sobie ręce przez dwóch ludzi

Ponieważ nie jest celem działalności przedsiębiorstwa pozyskiwanie środków trwałych w formie darowizny, zwiększenie wartości środków trwałych poprzez otrzymanie darowizny jest naszym pozostałym przychodem operacyjnym. Przychód ten, jest rozliczany równolegle do kosztu, jakim jest amortyzacja.

Rozliczenie operacji otrzymania środka trwałego w formie darowizny odbywa się w taki sposób by darowizna nie powodowała obowiązku naliczenia od niej podatku dochodowego, a jednocześnie nie powodowała możliwości odliczenia jej od podatku. Oznacza to, że taką samą wartość darowizny musimy mieć w przychodach, co w kosztach. Tylko w takim przypadku różnica, pomiędzy przychodami i kosztami, wynikająca z przyjęcia środka trwałego na stan jest równa zero.

Wiemy, że koszt związany z utratą wartości środka trwałego (amortyzacja) nie jest od razu "wrzucany w koszty" (bo środek trwały stopniowo traci swoją wartość), dlatego księgowanie operacji związanej z przychodem również musi być rozliczane stopniowo, w tej samej wartości i w tym samym czasie. Z tego powodu rozliczenie przychodu, wynikającego ze wzrostu wartości środków trwałych, odbywa się poprzez konto Rozliczenie międzyokresowe przychodów.

Ewidencja przyjęcia środka trwałego w formie darowizny polega na tym, że wartość początkową  otrzymanego środka trwałego wpisujemy po stronie Wn na konto Środki trwałe (zwiększenie wartości aktywów), natomiast po stronie Ma wpisujemy ją na konto „Rozliczenie międzyokresowe przychodów”.

Ewidencja przyjęcia środka trwałego na stan przedsiębiorstwa w formie darowizny na kontach teowych.

Od następnego miesiąca po przyjęciu takiego środka na stan, każdego miesiąca sukcesywnie amortyzujemy środek trwały wpisując wartość jego umorzenia na konto Umorzenie i na konto Amortyzacja.

Równolegle do umorzenia i amortyzacji rozliczamy przychody na konto Pozostałe przychody operacyjne (po Ma jak każde przychody) i Rozliczenie międzyokresowe przychodów po Wn. Na te konta wpisujemy wartość równą wartości amortyzacji.

Ewidencja rozliczenia przychodu wynikająca z przyjęcia środka trwałego na stan przedsiębiorstwa w formie darowizny na kontach teowych i ewidencja umorzenia.

 

Zwróćmy uwagę, że rozliczenie przychodów wynikających z otrzymania środka trwałego odbywa się dokładnie w tej samej wartości i w tym samym czasie jak naliczanie umorzenia.

Oznacza to, że wartość księgowa operacji 2 jest równa wartości księgowej operacji 3. Księgowanie takie odbywa się do momentu całkowitego umorzenia środka trwałego.

W ten sposób od momentu rozpoczęcia naliczania amortyzacji, do całkowitego umorzenia darowanego środka trwałego, zarówno w kosztach jak i w przychodach mamy tę samą wartość. Dzięki temu darowizna nie daje możliwości odliczenia jej od podatku dochodowego oraz nie powoduje u osoby, która otrzymuje środek trwały, powstania obowiązku naliczenia od niej podatku dochodowego (bo amortyzacja wliczona co miesiąc w koszty jest równa rozliczanym co miesiąc przychodom operacyjnym, czyli zysk z tytułu darowizny jest równy 0).

Jednocześnie, dzięki wpisaniu całkowitej wartości początkowej środka trwałego na konto Środki trwałeRozliczenie międzyokresowe przychodów, wartość środków trwałych w bilansie jest równa różnicy wartości środka trwałego w chwili przyjęcia go na stan i wartości umorzenia.

Jeszcze raz podaję link do artykułu z zadaniem dotyczącym tego tematu: Zadanie- Przyjęcie na stan darowizny środka trwałego i jej rozliczanie.

 

[Osoby, które korzystają z tej strony sporadycznie, lub znalazły się na niej przypadkowo informuję, że na tej stronie znajduje się również artykuł "Jak zaksięgować przekazanie środka trwałego w formie darowizny?"]. Polecam również inne artykuły dotyczące księgowaniu środków trwałych. Znajdują się one w XV rozdziale Spisu treści "Ewidencja środków trwałych".

[Zapraszam do przeczytania również innych zagadnień ujętych na niej.  Do każdego artykułu można przejść poprzez Spis treści znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Napisany został w postaci linków do tych artykułów. Większość zadań i testy  ujęte są osobno. Przycisk do nich znajduje się w górnej części strony.

Zapraszam do korzystania z artykułów "po kolei" (zgodnie ze spisem treści), gdyż uczę  rachunkowości na tej stronie "krok po kroku". Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]

Osoby zainteresowane zapraszam również do "Kromki", w której znajduje się kilkuminutowa, ciekawa bo dość nietypowa, interpretacja niedzielnych czytań. Jej współautorami jest młodzież z Duszpasterstwa Młodzieży. Reklama umieszczona jest pod MENU. Wejście na stronę "Kromki" po kliknięciu w reklamę.